UND­GÅ DEN DY­RE

BT - - NYHEDER -

BO­LIG­LÅN pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver hos Re­al­kre­dit­kon­su­len­ten. dk. Skuf­fe­de kun­der Han har talt med fle­re bo­li­ge­je­re, der er fru­stre­re­de over, at Nykredit og dat­ter­sel­ska­bet To­tal­kre­dit har sat pri­sen op li­ge ef­ter en re­fi­nan­si­e­ring. Det be­ty­der nem­lig i prak­sis, at der er dan­ske­re, der skal ven­te i tre el­ler fem år, før det kan be­ta­le sig for dem at kom­me ud af lå­net uden at få en stør­re re­st­gæld.

» Der er man­ge, der er skuf­fe­de. Hvis re­al­kre­dit­sel­ska­ber­ne hav­de an­non­ce­ret pris­stig­nin­ger­ne for nog­le må­ne­der si­den, så hav­de kun­der­ne haft mu­lig­hed for at træf­fe et valg om at skif­te til et an­det sel­skab. « For­bru­ger­ne har ik­ke no­gen mu­lig­he­der. De er låst fast det er gå­et hår­dest ud over F1- lå­ne­re, som sel­ska­ber­ne ger­ne vil skil­le sig af med, for­kla­rer Martin Rie­del.

» F1- lå­ne­ne er me­re usik­re for re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne, for­di de re­fi­nan­si­e­res hvert år. For at få kun­der­ne over på me­re sik­re lån­ty­per, har de sat pri­ser­ne op. Ge­ne­relt kan det ik­ke sva­re sig at væl­ge et F1- lån i dag, med­min­dre man har ud­sigt til at sæl­ge hu­set in­den for et par år, « si­ger Martin Rie­del.

For­bru­ger­rå­det Tænk me­ner, at det er alt for be­svær­ligt og dyrt for dan­ske­re at skif­te re­al­kre­dit­sel­skab. Dår­lig kon­kur­ren­ce Om­kost­nin­ger­ne ved at skif­te sel­skab kan så­le­des va­ri­e­re fra 17.500 og 27.000 kr. af­hæn­gigt af hvil­ket re­al­kre­di­tin­sti­tut, man skif­ter fra og til, vi­ser for­bru­ger­or­ga­ni­sa­tio­nens be­reg­nin­ger. Der­med kan det ta­ge man­ge år, før ma­nøv­ren har tjent sig selv ind.

» Det be­ty­der, at for­bru­ger­ne ik­ke har no­gen re­ak­tions­mu­lig­he­der, når bi­drags­sat­sen bli­ver sat op. De er låst fast. Det ple­jer at væ­re så­dan på an­dre mar­ke­der, at når pri­ser­ne bli­ver sat op, så kan man ta­ge stil­ling til, om man vil bli­ve el­ler skif­te, « si­ger se­ni­o­r­ø­ko­nom Mor­ten Bruun Pe­der­sen.

Kon­cer­n­chef i Nykredit, Mi­cha­el Ras­mus­sen, har over for BT for­kla­ret pris­stig­nin­ger­ne med, at EU er på vej med stren­ge­re ka­pi­tal­krav, som be­ty­der, at ban­ker og re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter skal væ­re bed­re pol­stret øko­no­misk.

» For at fin­de de pen­ge, kun­ne vi en­ten ska­le­re vo­res for­ret­ning mar­kant ned. Det vil­le be­ty­de dår­li­ge­re lå­ne­mu­lig­he­der for dan­sker­ne, og det vil­le be­ty­de mar­kant stør­re pris­stig­nin­ger, end dem vo­res kun­der op­le­ver i dis­se da­ge. Det øn­ske­de vi ik­ke. Al­ter­na­ti­vet til en nedska­le­ring er en børsno­te­ring. Ved en børsno­te­ring får vi mu­lig­hed for at få an­dre in­ve­sto­rer til at stil­le ka­pi­tal til rå­dig­hed for os og der­med hjæl­pe os med at imø­de­kom­me ka­pi­tal­kra­ve­ne, « skri­ver Mi­cha­el Ras­mus­sen i en e- mail til BT.

TIRS­DAG 1. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.