BT - - NYHEDER -

ty­der, at fa­mi­li­en de næ­ste 29 år kom­mer til at be­ta­le 3.000 kr. me­re år­ligt end de reg­ne­de med. Og de er langt fra de ene­ste. Nykredit og To­tal­kre­dit send­te i sid­ste uge bre­ve ud til 470.000 kun­der, hvor de vars­le­de stig­nin­ger i bi­drags­sat­sen – det ge­byr, man be­ta­ler for at ha­ve et lån. Den­ne stig­ning med­fø­rer for nog­le kun­der en år­lig ek­straud­gift på op mod 8.000 kr. Det er i øv­rigt ik­ke før­ste gang, at To­tal­kre­dit hæ­ver pri­sen på bi­drags­sat­sen. Moral Iføl­ge Erik Pil­ver­di­er Sø­ren­sen hand­ler det om moral, da det er et br­ud på det til­lids­for­hold, man ind­går i, når man teg­ner et lang­va­rigt lån.

Han er ik­ke i tvivl om, at fa­mi­li­en skal skif­te re­al­kre­di­tin­sti­tut.

» Jeg kan ik­ke ac­cep­te­re, at man ta­ger rø­ven på mig. Når jeg la­ver en af­ta­le, så for­ven­ter jeg, at min mod­part hol­der den af­ta­le. Der­for bli­ver jeg ramt af det her på et moralsk plan – jeg kan sim­pelt­hen ik­ke ac­cep­te­re at skul­le be­ta­le til en, som jeg fø­ler, sny­der mig, « si­ger Erik Pil­ver­di­er Sø­ren­sen.

Nykre­dits kon­cer­n­chef Mi­cha­el Ras­mus­sen har tid­li­ge­re ud­talt, at stig­nin­ger­ne i bi­drags­sat­sen sker som for at pol­stre or­ga­ni­sa­tio­nen, og hen­vi­ser til et nyt ka­pi­tal­krav fra EU, som dog end­nu ik­ke er ved­ta­get. Der­u­d­over be­grun­der Nykredit, at den kom­men­de børsno­te­ring nød­ven­dig­gør en for­hø­jel­se af bi­drags­sat­sen.

I øje­blik­ket vil hver­ken BRFkre­dit, Re­al­kre­dit Dan­mark el­ler Nor­dea Kre­dit ga­ran­te­re, at de­res kun­der ik­ke og­så bli­ver ramt at den­ne stig­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.