Play­ma­ker

BT - - NAVNE -

25 ÅR PÅ BT I DAG ’ Per… ja, han kan lidt af hvert’, kon­sta­te­res det tørt fra en mand, der ved, hvad han ta­ler om. For Kjeld Lund­bæk har set ham ka­ste og spar­ke til en bold med ta­lent som få, set ham væ­re det go­de, mun­tre sel­skab uden for stre­ger­ne, og set ham sæt­te de før­ste ar­tik­ler sam­men som hå­be­fuld jour­na­list- spi­re på Born­holms Ti­den­de. I dag fejrer re­dak­tions­chef Per Ko­fo­ed sit 25 års ju­bilæum på BT.

Kjeld Lund­bæk er sta­dig jour­na­list på Born­holms Ti­den­de, men selv om der i sa­gens na­tur er fos­set en del vand ud over Sta­ve­høl- fal­det ved Øster­lars si­den den­gang i 1970er­ne, så hu­sker han i den grad ju­bila­ren. Først som træ­ner for de hånd­bol­dog fod­bold­hold, hvor Per Ko­fo­ed var cen­tralt med­lem, se­ne­re som en art jour­na­li­stisk men­tor.

På hånd­bold­ba­nen, hvor det ta­lent­ful­de kuld born­hol­me­re nå­e­de 3. di­vi­sion, var Per Ko­fo­ed ’ en ka­nongod play­ma­ker’, hu­sker Kjeld Lund­bæk, og med fod­bold­støv­ler på kun­ne han spil­le man­ge for­skel­li­ge plad­ser. En hol­dets ’ alt­mu­lig­mand’.

’ Og så var Per en so­ci­al fyr. Ud­over al­le græn­ser,’ si­ger Kjeld Lund­bæk.

Det var alt­så selv­sam­me Lund­bæk, der gav Per Ko­fo­ed, der er den næstyng­ste ud af en bør­ne­fl ok på seks, chan­cen for at mø­de det fag, han al­drig si­den har for­ladt. Det be­gynd­te som ung gym­na­sie­e­lev med kam­pre­fe­ra­ter fra si­de­li­ni­en, når an­dre born­hol­me­re spil­le­de fod­bold el­ler hånd­bold, og det end­te med en fast stil­ling som sport­sjour­na­list på Born­holms Ti­den­de.

Her­eft er gik tu­ren til Fre­de­riks­borg Amtsa­vis og Fy­ens Stift sti­den­de, før han i 1991 alt­så blev del af BTs hold. Det har væ­ret et langt og lyk­ke­ligt æg­te­skab. For på redaktionen i Pilestræde er den 57- åri­ge re­dak­tions­chef og­så en uvur­der­lig play­ma­ker, en alt­mu­lig­mand, der ind imel­lem når det ’ umu­li­ge’, alt imens han aft en eft er aft en skru­er mor­gen­da­gens avis sam­men med den fl ok af re­dak­tions­se­kre­tæ­rer, han er chef for.

Plud­se­li­ge valg, vold­som­me ulyk­ker, mod­by­de­lig ter­ror. In­tet ser ud til at kun­ne brin­ge re­dak­tions­che­fen ud af fat­ning, når han stil­le, ro­ligt og med over­blik får tin­ge­ne til at ske. Og alt bli­ver gjort med smit­ten­de mun­ter­hed og stor em­pa­ti.

’ Per… ja, han kan lidt af hvert.’ Æg­te jer­n­mand Læg der­til tit­len som æg­te jer­n­mand ( 3.800 m svøm­ning, 180 km cyk­ling og 42,195 km. løb, red.), ma­ra­ton på Den ki­ne­si­ske mur og et par tu­re i al­per­ne som del­ta­ger i cy­kel­lø­bet La Mar­mot­te. Vil­je over norm er og­så en del af ju­bila­rens dna.

Pri­vat bor Per Ko­fo­ed på Fre­de­riks­berg med hu­stru­en Helene Bech. Sam­men har par­ret tre voks­ne børn, tvil­lin­ger­ne Ka­mil­la og Nicolai samt eft er­nø­le­ren Maria.

Sidst­nævn­te er dres­sur­ryt­ter, og en pæn del af Per Ko­fo­eds fri­tid bli­ver der­for brugt i sel­skab med en me­get dyr he­st Sir Salva­dor, en møg­greb, en trai­ler – og dat­te­ren, na­tur­lig­vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.