Kon­ge­lig koge­ko­ne

BT - - TV/ RADIO -

bag ar­ran­ge­men­tet. Or­ga­ni­sa­tio­nen vil­le med den roy­a­le front­fi­gur for­sø­ge at skaf­fe fle­re fri­vil­li­ge til Land­s­ind­sam­lin­gen 13. marts.

Ik­ke nok med at ser­ve­re sup­pen, prin­ses­sen hav­de og­så selv væ­ret med til at la­ve den i køk­ke­net hos ’ Send fle­re kryd­de­ri­er’ - en virk­som­hed, der bl. a. har til for­mål at in­te­gre­re kvin­der fra an­dre land.

Her blev der sam­men med kvin­der fra So­ma­lia og Ma­rok­ko hak­ket hvid­løg, ri­stet kryd­de­ri­er og smagt til, så sup­pen ef­ter at ha­ve sim­ret i 20 mi­nut­ter var klar til ser­ve­ring.

Prin­ses­sen var selv godt til­freds med for­mid­da­gens re­sul­tat.

» Jeg har la­vet sup­pen sam­men med kvin­der­ne, og jeg sy­nes, I skal sma­ge den, « for­tal­te hun i en pau­se fra tjan­sen som koge­ko­ne. La­ver mad selv En af de kvin­der, som gav en hånd med i køk­ke­net, var Ra­chi­da Mou­fid, som er kok hos ’ Send fle­re kryd­de­ri­er’. Hun var im­po­ne­ret over prin­ses­sens ev­ner i et køk­ken, og kun­ne kon­sta­te­re, at Ma­rie ved, hvor­dan man bru­ger en kniv.

» Jeg tror, hun la­ver mad selv. Det kun­ne jeg se, da hun hak­ke­de grønt­sa­ger. Hun har væ­ret i et køk­ken før. «

Sup­pen ko­ste­de 25 kr. for en kop. Over­skud­det går til at hjæl­pe ver­dens fat­tig­ste kvin­der, som Fol­kekir­kens Nød­hjælp sam­ler ind til.

Ef­ter 20 mi­nut­ters sup­per­ser­ve­ring tog Ma­rie hjem igen. Ra­chi­da Mou­fid stod til­ba­ge og var glad og til­freds med da­gen og ik­ke mindst mø­det med prin­ses­sen. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 49, Mel­lem: 49, Svær: 49

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.