Ny su­per­motor til

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KRAFT

Den nu­væ­ren­de mo­tor har den svag­hed, at den mang­ler mo­tor­kraft i for­hold til bå­de Mer­ce­des og Fer­ra­ri. Det an­slås, at Re­nault­mo­to­ren mang­ler op mod 75 he­ste­kræf­ter i for­hold til Mer­ce­des, hvil­ket ko­ster på top­ha­stig­he­den. Til gen­gæld ser på­li­de­lig­he­den ud til at væ­re ud­mær­ket sam­men­lig­net med kon­kur­ren­ter­ne.

Re­nault kom­mer ik­ke med den for­ven­te­de op­gra­de­ring af mo­to­ren før i sæ­so­nens sid­ste halv­del, og der ven­ter i før­ste om­gang Ke­vin Magnus­sen og den fran­ske bil­fa­bri­kant en pe­ri­o­de, hvor tea­met vil væ­re et styk­ke ef­ter de bed­ste.

For selv om Ke­vin Magnus­sens Re­nault i se­ne­ste uge vi­ste sig at kun­ne kø­re over­ra­sken­de man­ge om­gan­ge i Bar­ce­lo­na, hvor dan­ske­ren til­ba­ge­lag­de 264 i alt, er der sta­dig fle­re hold, der er bed­re kø­ren­de end Re­nault. Hem­me­ligt styr­ke­for­hold På det­te tids­punkt i hol­de­nes for­be­re­del­ser er der me­get hem­me­lig­heds­kræm­me­ri i For­mel 1, og der­for er in­gen gla­de for at stå frem med, hvor stærkt de­res bi­ler egent­lig kø­rer i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne. Men et kva­li­fi­ce­ret bud på Re­naults plads i fel­tet pt. er, at tea­met lig­ger num­mer seks ud af 11 team. Stem­mer den an­ta­gel­se, vil det pla­ce­re Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer som num­mer 12 og 13 på start­grid­den i Au­stra­li­en om tre uger, hvor Re­nault- ra­ce­ren i øv­rigt vil væ­re gul i ste­det for sort, hvis man skal tro sport­sa­vi­sen La Ga­zzet­ta del­lo Sport.

Der­for vil et suc­ces­pa­ra­me­ter for Ke­vin Magnus­sen umid­del­bart væ­re, at han sta­bilt kø­rer sig ind på et af de yder­ste man­da­ter i Q3 un­der kva­li­fi­ka­tio­nen til de fle­ste af sæ­so­nens løb – alt­så på en 9.- el­ler 10. plads. Re­naults sto­re ud­for­dring li­ge nu Me­get af det, vi har la­vet i den­ne uge, har væ­ret test og ting, der ba­re skul­le af­prø­ves. I næ­ste uge har vi me­re tid til bi­lens op­sæt­ning og præ­sta­tion. Mi­ne til­ba­ge­mel­din­ger bli­ver rig­tig vig­ti­ge er, for­u­den mo­to­rens mang­len­de po­wer, at bi­len i sto­re træk er den sam­me Lo­tus- ra­cer, som Ro­main Grosje­an og Pa­stor Mal­do­na­do kør­te i se­ne­ste sæ­son. Og der vil væ­re en del ae­ro­dy­na­mi­ske ting, som bi­len skal for­bed­res med for at ska­be den for­nød­ne down­for­ce, som Ke­vin Magnus­sen selv har ef­ter­lyst ef­ter si­ne før­ste tu­re i For­mel 1- ra­ce­ren i sid­ste uge.

Indtil nu har tea­met brugt man­ge res­sour­cer på at få til­pas­set sin nu­væ­ren­de Re­nault- mo­tor i en bil, der egent­lig blev skabt til at kø­re med en mo­tor fra Mer­ce­des.

Mens Ke­vin Magnus­sen og Re­nault ude­luk­ken­de fo­ku­se­re­de på at kø­re man­ge ki­lo­me­ter og ind­hen­te da­ta til bi­lens ud­vik­ling i den se­ne­ste uge i Bar­ce­lo­na, hå­ber dan­ske­ren den­ne gang at få me­re tid til at le­ge med bi­lens op­sæt­ning og kø­re fle­re hur­ti­ge om­gan­ge uden for me­get ben­zin i tan­ken.

» Me­get af det, vi har la­vet i den­ne uge, har væ­ret test og ting, der ba­re skul­le af­prø­ves. I næ­ste uge har vi me­re tid til bi­lens op­sæt­ning og præ­sta­tion. Mi­ne til­ba­ge­mel­din­ger bli­ver rig­tig vig­ti­ge, « sag­de Ke­vin Magnus­sen ef­ter sin an­den tur i bi­len.

Og det får han ef­ter alt at døm­me lov til af team­chef Frédéric Vas­seur.

» Næ­ste uge kø­rer Ke­vin de før­ste to da­ge, mens Jo­ly­on Pal­mer kø­rer dag tre og fi­re. Vi sat­ser på at få nog­le da­ge uden pro­ble­mer med bi­len, og så tror jeg, vi kan fo­ku­se­re me­re på ti­der­ne og præ­sta­tio­ner­ne, « sag­de han i sid­ste uge til Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.