TY­PISK NO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

YD­MYG van­vit­tigt, at han døm­mer et straf­fes­park på den der. Som jeg ser det, star­ter den uden for fel­tet, og det er et ind­læg, der bli­ver slå­et langt over beg­ge spil­le­re, som in­gen af dem er i nær­he­den af at nå. Jeg me­ner, det er sjæl­dent, at så­dan nog­le bli­ver dømt, « si­ger AaB- kap­ta­jn Ras­mus Würtz, om ken­del­sen fra Mads Kri­stoff er- Kri­stoff er­sens hånd, som Jakob Poul­sen eft er­føl­gen­de ud­nyt­te­de til midtjysk fø­ring.

Superliga- top­sco­rer Lukas Spal­vis fi k bragt ba­lan­ce i regn­ska­bet, og eft er ud­lig­nin­gen for­må­e­de hjem­me­hol­det ik­ke at slå igen. Mest af alt for­di hol­dets sto­re in­di­vi­du­a­li­ster, Pio­ne Si­sto og Paul Onu­a­chu, på in­gen må­de fun­ge­re­de som i de to Eu­ro­pa Le­ague- op­gør mod Man­che­ster Uni­ted. Ind­fri­e­de ik­ke for­vent­nin­ger » De funk­ler ik­ke. Det er jeg enig i, de ik­ke gør. Jeg har og­så stør­re for­vent­nin­ger til dem. Men nu har vi om no­get skru­et dem helt i vej­ret i for­hold til de kam­pe, der li­ge har væ­ret, « si­ger FC Midtjyl­lands ch­eftræ­ner, Jess Thorup, om de to uor­to­dok­se pro­fi ler, som score­de al­le tre Ul­ve- mål i kam­pe­ne mod den en­gel­ske stor­klub.

» Vi har jo sto­re for­vent­nin­ger. Når no­gen har sco­ret mod Uni­ted, tror vi, de kan gø­re det med le­gen­de let­hed mod AaB. Og når de plud­se­lig bli­ver ta­ck­let, er det plud­se­lig en kæm­pe skuff el­se for al­le på sta­dion. Men jeg tror, vi skal pas­se på med at væg­te de her Uni­ted- kam­pe alt for højt, men li­ge kom­me ned på jor­den igen og si­ge: ’ Nu kæm­per vi mod 11 an­dre hold i Su­per­liga­en om po­int.’ Det tror jeg, vi al­le sam­men gør klogt i, « fort­sæt­ter Thorup.

Mens AaBs nøg­le til gul­det er hol­dets kol­lek­tiv, er FC Midtjyl­lands chan­ce bun­det op på in­di­vi­du­a­li­ster som net­op Si­sto og Onu­a­chu. De to fej­l­e­de i aft es. Gør de det igen på tors­dag, når fø­rer­hol­det FC Kø­ben­havn be­sø­ger Her­ning, kan de for­sva­ren­de me­stre me­get vel væ­re ude af guld­kam­pen in­den for­å­ret er en uge gam­melt.

Det vil i gi­vet fald gø­re gul­det til et end­nu stør­re sam­ta­le­em­ne i re­la­tion til AaB. Nog­le ste­der. Men ik­ke i det nord­jy­ske. Det er ty­pisk.

TIRS­DAG 1. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.