Dansk stjer­nedry

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De seks dan­ske NHL- spil­le­re går en usæd­van­lig og rig­tig spæn­den­de tid i mø­de. I april be­gyn­der slut­spil­let i Nor­da­me­ri­ka, i maj bli­ver der afh oldt VM i Rusland, til sep­tem­ber er der OLkva­li­fi ka­tion, og så er der årets helt sær­li­ge læk­ker­bi­sken for is­ho­ck­ey­fol­ket: Wor­ld Cup 2016 i Tor­on­to, Ca­na­da. Det er ik­ke for me­get sagt, at de dan­ske stjer­ner på den nor­da­me­ri­kan­ske is­ho­ck­eys­ce­ne får nok at se til i 2016.

Det er end­nu uvist, hvem af NHL­dan­sker­ne der skal del­ta­ge ved de nævn­te be­gi­ven­he­der, og i før­ste om­gang fal­der in­teres­sen på den tur­ne­ring, der be­gyn­der sidst. I mor­gen aft en bli­ver de før­ste 16 spil­le­re fra hvert af de ot­te del­ta­gen­de hold ved Wor­ld Cup nem­lig af­slø­ret, og det bli­ver yderst in­ter­es­sant set med dan­ske øj­ne.

Is­ho­ck­ey­eks­per­ter fra nær og fj ern har i de se­ne­ste må­ne­der spe­ku­le­ret i, hvem der bli­ver ud­ta­get. Spørgs­må­let er, hvor man­ge af NHL­dan­sker­ne der kom­mer med Eu­ro­pa- hol­det til is­ho­ck­ey­ga­le Tor­on­to. Fle­re eks­per­ter vur­de­rer, at fem af seks NHL- dan­ske­re ud­ta­ges til hol­det.

Is­ho­ck­ey­eks­pert og nu­væ­ren­de træ­ner for Rung­sted Sei­er Ca­pi­tal i Me­tal Liga­en Olaf El­ler for­tæl­ler til BT, at det vil væ­re stort for Dan­mark og spil­ler­ne selv at bli­ve ud­ta­get. Og­så selv om Sve­ri­ge, Fin­land, Rusland og Tjek­ki­et stil­ler med de­res eget hold ved Wor­ld Cup.

» Det vil væ­re en kæm­pe be­drift at kom­me med på Eu­ro­pas hold. Det er stort for den en­kel­te spil­ler, og det er me­get be­mær­kel­ses­vær­digt, at Dan­mark ser ud til at få fl ere spil­le­re med end ek­sem­pel­vis Slovaki­et, Schweiz, Tys­kland og Nor­ge. Det er rig­tig stort for dansk is­ho­ck­ey, « si­ger han. En stor mund­fuld Wor­ld Cup’en an­ses – sam­men med OL – for at væ­re den stør­ste is­ho­ck­ey­tur­ne­ring, for­di al­le spil­le­re er til rå­dig­hed. Kun ska­der vil po­ten­ti­elt brem­se spil­ler­nes del­ta­gel­se i en tur­ne­ring, der vil få mas­siv op­mærk­som­hed.

» Wor­ld Cup’en lig­ger in­den star­ten på NHL- sæ­so­nen, og for de dan­ske­re, der bli­ver ud­ta­get, kan det bli- ve en rig­tig god op­le­vel­se. Dan­mark spil­ler OL- kva­li­fi ka­tion i Hvi­derusland i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, så spil­ler­ne kan væ­re bed­re gea­ret til kamp end de øv­ri­ge på Eu­ro­pa- hol­det. Det kan bli­ve en rig­tig stor tur­ne­ring i Tor­on­to, der er en af ver­dens stør­ste is­ho­ck­eykulis­ser, « for­kla­rer Olaf El­ler og fort­sæt­ter.

» Det bli­ver en stor mund­fuld for Eu­ro­pa- hol­det, der vil væ­re me­gaun­der­dog i tur­ne­rin­gen. Eu­ro­pæ­er­ne er i pul­je med USA og Ca­na­da, som har en helt an­den iden­ti­tet, og som vil væ­re sto­re fa­vo­rit­ter i pulj­en. « Godt for Dan­mark Wor­ld Cup’en blev se­ne­st af­vik­let i 2004, og den­gang var der kun seks hold med. NHL har si­den be­slut­tet at øge an­tal­let af del­ta­ge­re fra seks til ot­te hold og der­ved gi­vet plads til et eu­ro­pæ­isk hold og et nor­da­me­ri­kansk U23- hold.

Dan­marks is­ho­ck­eyland­stræ­ner, sven­ske Jan­ne Karls­son, er glad for, at der bli­ver ske­let til de dan­ske NHL- spil­le­re, når det eu­ro­pæ­i­ske hold ved Wor­ld Cup skal fi ndes.

» Det er fan­ta­stisk for Dan­mark, og det er jo yder­li­ge­re et be­vis på, at dansk is­ho­ck­ey bli­ver bed­re. Men nu må vi se, hvor man­ge der kom­mer med på hol­det, « si­ger han.

» Dan­sker­ne har gjort det godt i den­ne NHL- sæ­son, men det hand­ler og­så me­get om, hvil­ket hold de spil­ler på, og hvor me­get istid de får. Men dan­sker­ne har in­di­vi­du­elt set gjort det rig­tig godt i NHL. «

Det er uvist, hvil­ke NHL- dan­ske­re der skal med til VM til maj, så Jan­ne Karls­son kan se mis­un­de­lig til, når der for­ment­lig bli­ver ud­ta­get en hånd­fuld dan­ske­re til Wor­ld Cup’en. Til gen­gæld vil al­le de nor­da­me­ri­kan­ske stjer­ner væ­re til rå­dig­hed ved den vig­ti­ge OL- kva­li­fi ka­tion i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber.

Eu­ro­pa- hol­det vil – for­u­den USA og Ca­na­da – væ­re i grup­pe med Tjek­ki­et. Tur­ne­rin­gen spil­les fra 17. sep­tem­ber til 1. ok­to­ber 2016 i Air Ca­na­da Cen­tre i Tor­on­to.

WOR­LD CUP OF HO­CK­EY AN­NO 2016 TID: Fra 17. sep­tem­ber til 1. ok­to­ber 2016 STED: Air Ca­na­da Cen­tre i Tor­on­to, Ca­na­da DEL­TA­GE­RE: Ot­te hold i to pul­jer a fi re hold. Hvert hold be­står af 23 spil­le­re - 20 mark­spil­le­re og tre må­l­mænd. PUL­JER­NE ER: A) Ca­na­da, Tjek­ki­et, USA og Eu­ro­pa. B) Rusland, Fin­land, Sve­ri­ge og Nor­da­me­ri­ka ( U23- hold). KAM­PE: Ind­le­den­de run­de fra 17. til 22. sep­tem­ber. Top to fra hver pul­je går vi­de­re til se­mi­fi na­ler­ne, der spil­les 24. og 25. sep­tem­ber. Fi­na­len spil­les bedst af tre kam­pe

HI­STO­RIE: AR­RAN­GØ­RER: TRUPPERNE:

TIRS­DAG 1. MARTS 2016

» Han har i fl ere år vist sig som en af NHLs bed­re må­l­mænd. Først sat­te han en re­kord som den NHL- må­l­mand med fl est sej­re i be­gyn­del­sen af sin NHL- kar­ri­e­re. Det var en helt out­stan­ding re­kord, der vi­ser hans sto­re po­ten­ti­a­le. Han fi k si­den et lil­le form­dyk i for­bin­del­se med ska­der og syg­dom i eft er­å­ret, men han er kom­met til­ba­ge og har vun­det fl ere kam­pe. Jeg er ik­ke i tvivl om, at han får kam­pe ved Wor­ld Cup. « » Han har haft en rig­tig god sæ­son indtil nu for Arizo­na. Han er en af NHLs ab­so­lut bedst skøjten­de win­ger, og han kan sco­re mål. Han er rig­tig dyg­tig i power­play, og han er selvskre­vet til Eu­ro­pa- hol­det. Mik­kel har må­ske ik­ke sco­ret så man­ge mål på det se­ne­ste, men han har al­li­ge­vel la­vet næ­sten 40 po­int i den­ne sæ­son. Der kan kom­me min­dre scor­ings­kri­ser for al­le spil­le­re, og for Mik­kel kan det ha­ve no­get med usik­ker­he­den om­kring hans frem­tid her op til tra­de- de­ad­li­ne ( trans­fer­vin­du­et luk­ke­de i går kl. 21.00, og Bød­ker end­te med at skift e til Col­ora­do Ava­lan­che, red.). « over da­to­er­ne 27., 29. sep­tem­ber og evt. 1. ok­to­ber.

Wor­ld Cup er afh oldt to gan­ge tid­li­ge­re – før­ste gang var i 1996 og se­ne­st i 2004.

NHL og NHLPA ( spil­ler­for­e­nin­gen) I mor­gen aft en ( 2. marts) vil mindst 16 spil­le­re fra hvert af de ot­te hold bli­ve off ent­lig­gjort på tv- ka­na­len ESPN. De en­de­li­ge hold skal væ­re off ent­lig­gjort se­ne­st 1. ju­ni.

KIL­DE: NHL. COM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.