Ys ved Wor­ld Cup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 1. MARTS 2016

DE STO­RE FA­VO­RIT­TER VED WOR­LD CUP CA­NA­DA: Hol­det vandt Wor­ld Cup’en i 2004 og fi k sølv eft er en fi na­le mod USA i 1996. Ca­na­da har væ­ret alt­do­mi­ne­ren­de ved de se­ne­ste to OL- tur­ne­rin­ger, hvor det beg­ge gan­ge er ble­vet til guld. Se­ne­st i 2014 i So­chi, Rusland. Stort set sam­me hold for­ven­tes til Wor­ld Cup’en med en en­kelt vig­tig til­fø­jel­se: Ste­ven Stam­kos. Han var ska­det i 2014 og vil bli­ve en klar for­stærk­ning hos ca­na­di­er­ne. Her­u­d­over er Jo­nat­han To­ews og Sid­ney Cros­by svær­væg­ter­ne hos Ca­na­da. USA: Hol­det vandt Wor­ld Cup’en i 1996 eft er en fi na­le mod Ca­na­da. I 2004 blev USA slå­et ud i kvart­fi na­len. USA har et væld af ta­len­ter fra NHL, så der bli­ver nok at væl­ge imel­lem for hol­dets træ­ner. Hol­det har ik­ke få­et me­dal­jer ved tre af de se­ne­ste fem OL- tur­ne­rin­ger, si­den NHL be­gynd­te. Og så har hol­det kun for­må­et at hen­te bron­ze to gan­ge i de se­ne­ste 11 VM- tur­ne­rin­ger. Frem­ti­den ser lys ud for USA, så må­ske er der en tri­umf på vej ved Wor­ld Cup’en. Hol­det an­ses for at væ­re i top tre ved tur­ne­rin­gen, hvor svær­væg­te­re som Pa­tri­ck Ka­ne og Joe Pa­velski skal bril­le­re for­an det ca­na­di­ske is­ho­ck­ey­folk.

» Han er selvskre­vet til Eu­ro­pa- hol­det. En ut­ro­lig stærk an­den­kæ­de- cen­ter i Islan­ders, der er god bå­de hjem ad ba­nen og frem ad ba­nen. Se­ne­st spil­le­de han 23 mi­nut­ter i én kamp, og det er rig­tig lang tid. Gen­nem­snits­spil­le­ti­den er cir­ka 15 mi­nut­ter for an­gri­be­re i NHL, men der er man­ge af de 12 om­klæd­te an­gri­be­re, der får min­dre end 15 mi­nut­ter. Og Frans spil­ler oft e over 20 mi­nut­ter, så han er en vig­tig spil­ler for Islan­ders. Han er en bå­de an­er­kendt og stor spil­ler, selv om han er dan­sker. « » Han har po­int­mæs­sigt ik­ke haft en helt så god sæ­son. Men på trods af Mon­tre­als ned­t­ur i novem­ber, de­cem­ber og ja­nu­ar, har han fak­tisk haft en spil­le­mæs­sigt god sæ­son med me­get istid. Så han er be­stemt og­så en kan­di­dat til Eu­ro­pa- hol­det. Han har en stærk fy­sik og en stor skøjte­ka­pa­ci­tet. « » Han har haft den bed­ste dan­ske start no­gen­sin­de i NHL. Han har slå­et Bød­kers tid­li­ge­re re­kord på 29 po­int. Det, der er me­get be­mær­kel­ses­vær­digt ved ham, er, at han hen mod slut­nin­gen af NHL- sæ­so­nen be­gyn­der at øge sin spil­le­tid. Det er fak­tisk nor­malt for un­ge spil­le­re, at det går den an­den vej. Han har se­ne­st spil­let 19 mi­nut­ter, og det er helt vildt me­get for en rook­ie på den her tid af sæ­so­nen. Win­nipeg får stor gavn af ham i frem­ti­den. Han har en fan­ta­stisk spe­ed og et godt skud. En vir­ke­lig dyg­tig spil­ler. « » Han kun­ne be­stemt væ­re en kan­di­dat eft er sin må­ske bed­ste sæ­son for Van­co­u­ver. Han er en fy­sisk stærk spil­ler, der me­re er en ty pisk tred­je- el­ler fj er­dekæ­de­spil­ler i mod­sæt­ning til Eh­lers, der oft e vil væ­re i en topkæ­de – alt­så en før­ste- el­ler an­den­kæ­de. « » Han har ik­ke væ­ret nævnt som en mu­lig del­ta­ger, men jeg kan godt fo­re­stil­le mig, at man ta­ger spil­le­re med, der kun har spil­let i Eu­ro­pa i den­ne sæ­son. Det kan og­så væ­re, han kom­mer med, for­di han me­get vel kan spil­le i NHL igen til eft er­å­ret. Phi­lip har spil­let en ka­non sæ­son i KHL ( den rus­si­ske liga, red.), så han kan og­så væ­re en kan­di­dat til Eu­ro­pa- hol­det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.