Søn­derjy­ske vandt Aal­borg i kvart’en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SLUT­SPILS­KLAR

I aft es blev sid­ste run­de af grund­spil­let i Me­tal Liga­en af­vik­let, og med tre scor­in­ger i slut­fa­sen sik­re­de de for­sva­ren­de me­stre fra Søn­derjy­ske sig grund­spils­sej­ren. Det gav og­så søn­derjy­der­ne ret­ten til at væl­ge sin kvart­fi na­lemod­stan­der, og her var det ik­ke over­ra- sken­de Aal­borg Pirates, der stod for skud.

» Det har væ­ret svært. Vi har dyb respekt for Aal­borg. De har over­ra­sket man­ge. Vi har kig­get på de ind­byr­des kam­pe, og Rung­sted var ude­luk­ket, dem har vi væ­ret un­der­leg­ne. Vi for­ven­ter en tæt se­rie, « sag­de Søn­derjy­skes di­rek­tør Klaus B. Ras­mus­sen om val­get på TV2 Sport. Den læng­ste rej­se Rung­sted Sei­er Ca­pi­tal vandt godt nok gårs­da­gens ind­byr­des lo­ka­l­op- gør mod Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls og sik­re­de sig sjet­te­plad­sen og tit­len som bed­ste sjæl­land­ske hold i den­ne sæ­son, men det for­hin­dre­de ik­ke grund­spil­lets num­mer to, Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks, i at væl­ge en tur til Rung­sted i kvart­fi na­len. Der­med skal de to hold ud på liga­ens læng­ste bus­tu­re, når der skal spil­les kvart­fi na­le.

» Vi væl­ger Rung­sted. Vi har haft et godt tag på dem. Vi har vun­det fi re ud af fem. Og vi sy­nes, at vi smed sej­ren i sid­ste uge. Vi har og­så spurgt i om­klæd­nings­rum­met, og der lød det og­så på Rung­sted. Vi har al­tid haft det svært mod Rø­d­ov­re, « be­grun­de­de Fre­de­riks­havn- di­rek­tør Hen­rik An­der­sen.

Es­b­jerg Ener­gy valg­te Rø­d­ov­re Migh­ty Bulls, og så måt­te Her­ning Blue Fox ta­ge til tak­ke med Oden­se Bul­l­dogs, der slut­te­de grund­spil­let med en 11- 1- sejr over Her­lev Eag­les.

» Der er in­gen nem­me hold. Det bli­ver en hård ny­ser mod Oden­se, « sag­de Tor­ben Sko­vs­gaard, Her­ning­di­rek­tør, på TV2 Sport.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.