DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det hø­rer ab­so­lut til sjæl­den­he­der­ne, at Od­dset li­ge­frem gør folk til mil­li­o­næ­rer.

Men for VVS’eren Chri­sti­an Paa­ske blev det en re­a­li­tet i we­e­ken­den, da han ram­te in­tet min­dre end 10 kam­pe li­ge på til odds 156,60 og valg­te så at sat­se 10.000 kro­ner på den.

Det skul­le vi­se sig at væ­re en god idé, for al­le 10 kam­pe var rig­tigt tip­pe­de, og der­med var der in­tet min­dre end 1.566.000 kro­ner til ud­be­ta­ling.

Op­skrift en var en lang per­leræk­ke af fa­vo­rit­sej­re, hvor fl ere af dem læn­ge lig­ne­de fejl­skud - men de sid­ste fem mi­nut­ter vi­ste sig at væ­re sær­de­les giv­ti­ge.

Her score­de bå­de Burn­ley, Lei­ce­ster og Chel­sea, mens PSV skul­le vin­de med to mål el­ler me­re og blot hav­de 0- 0 med et kvar­ter igen af op­gø­ret mod Den Haag - men sør­ge­de og­så for med to scor­in­ger at sik­re den ma­ge­lø­se kupon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.