3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AGF så i før­ste halv­leg me­get stær­ke ud i Oden­se, og selv om hol­det sta­dig har de­fen­si­ve ud­for­drin­ger, skal de ha­ve en god chan­ce hér. Po­ka­len må væ­re for­å­rets sto­re mål for AGF, da man ik­ke kan nå al­ver­den i Su­per­liga­en, hvor­for gæ­ster­ne må for­modes at kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling. Søn­derjy­ske der­i­mod kæm­per for en hi­sto­risk me­dal­je­pla­ce­ring, hvor­for spørgs­må­let er, hvor hårdt de sat­ser på po­ka­len. I for­vej­en pas­ser det AGF un­der Glen Rid­ders­holm gan­ske ud­mær­ket at kun­ne spil­le på om­stil­lin­ger i Ha­der­s­lev, så fi n vær­di i 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.