Am­ne­sty: Loven f

BT - - NYHEDER -

DISKRI­MI­NA­TION Kon­stant og grund­læg­gen­de diskri­mi­ne­ren­de. Så­dan be­skri­ver ge­ne­ral­se­kre­tær Tri­ne Chri­sten­sen kvin­ders si­tu­a­tion i Sau­di- Ara­bi­en. Mary for­tal­te til BT un­der kron­prin­s­par­rets be­søg i olie­sta­ten, at der i 2013 blev la­vet en lov, som for­by­der vold mod kvin­der. En stor suc­ces kald­te hun den. Men iføl­ge Am­ne­sty In­ter­na­tio­nals ny­e­ste rap­port om me­nen­ske­ret­tig­he­der frem­går det dog, at loven slet ik­ke er ble­vet im­ple­men­te­ret.

Si­den ja­nu­ar har der væ­ret hård kri­tik af kron­prin­se­par­rets of­fi­ci­el­le be­søg i Sau­di- Ara­bi­en.

I den for­bin­del­se men­te Am­ne­sty, at be­sø­get var skan­da­løst og en blåstem­pling af bl. a døds­straf, for­di lan­det ’ de se­ne­ste år har skru­et vol­somt op for men­ne­ske­ret­tig­heds­kræn­kel­ser­ne’.

» Selv­om lan­det får en lov­giv­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.