Brandts mø­de med en­lig mor

BT - - NYHEDER -

FOR­DOM­ME på DR. Her bli­ver de to her­res klip­pe­fa­ste hold­ning om, ’ at en­hver er sin egen lyk­kes smed’ og ’ man kan, hvad man vil’, sat prø­ve. Især da de føl­ger i hæ­le­ne på An­net­te Han­sen, da hun for 40 kro­ner skal kø­be ind til af­tens­mad til sig selv, si­ne tre børn og de to her­rer.

» Der blev Chri­sti­an og jeg eni­ge om, at det kun­ne vi sgu ik­ke. Så vi gik ud og køb­te mad, som vi la­ve­de til hen­de og bør­ne­ne.

De fik ste­aks, po­m­mes fri­tes, ber­nai­sesau­ce og mas­ser af is med cho­ko­la­de rundt om til bør­ne­ne. De hav­de det her­ligt. Så jeg blev helt rørt, « for­tæl­ler Erik Brandt be­gej­stret til BT. Me­get be­rørt Selv om Erik Brandt, der selv er far til to døtre, le­ver en pri­vil­e­ge­ret til­væ­rel­se, så ved han godt, at det gør langt fra al­le men­ne­sker i Dan­mark. Al­li­ge­vel gjor­de det et stør­re ind­tryk på ham, end han hav­de reg­net med, da han stod an­sigt til an­sigt med den hver­dag, An­net­te Han­sen har som en­lig mor med et af de la­ve­st­løn­ne­de job på ar­bejds­mar­ke­det.

» Man læ­rer at sæt­te pris på den over­flod, man må­ske selv har. Jeg blev me­get be­rørt af det, for det gjor­de stort ind­tryk på mig, « er­ken­der rig­man­den og mo­de­kon­gen over­for BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.