Fun­ge­rer ik­ke i prak­sis

BT - - NYHEDER -

om vold mod kvin­der, er der langt til se loven gen­nem­ført i prak­sis. Det kræ­ver vil­lig­hed, « si­ger ge­ne­ral­se­kre­tær i Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Tri­ne Chri­sten­sen. Lang vej igen » Det dre­jer sig om kul­tur og tra­di­tion. Og jeg tror, det er vig­tigt at si­ge, at der er lang vej igen, « si­ger Tri­ne Chri­sten­sen og til­fø­jer, at det er svært at vi­de, hvil­ke in­for­ma­tio­ner Kron­prin­ses­sen har få­et un­der be­sø­get.

» Der har væ­ret nog­le frem­skridt for kvin­der­ne, og det er en vig­tig kamp, kron­pri­ses­se Mary frem­hæ­ver.

Men der er sta­dig grund­læg­gen­de diskri­mi­na­tion mod kvin­der i lov og prak­sis. Kvin­der er ik­ke på li­ge fod med mænd, så det er ik­ke he­le bil­le­det kron­prin­ses­sen frem­hæ­ver, « si­ger ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren, som me­ner, det er vig­tigt med rol­lemo­del­ler og po­si­ti­ve hi­sto­ri­er, så læn­ge de ik­ke un­der­tryk­ker vir­ke­lig­he­den. (...) lov­giv­ning, der kri­mi­na­li­se­rer hu­str­u­vold, som blev ved­ta­get i 2013, er sta­dig ik­ke ble­vet im­ple­men­te­ret i prak­sis, står der un­der af­snit­tet ’ kvin­ders ret­tig­he­der’. Kil­de: Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal Report 2015/ 16. The sta­te of the Wor­ld’s Hu­man Rights

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.