Tun­nel til Fe­mern af­gø­res fre­dag

BT - - NYHEDER -

FE­MER­N­FOR­BIN­DEL­SE På et tids­punkt var det lang­truk­ne pro­jekt med at byg­ge en 18 ki­lo­me­ter lang sæn­ke­tun­nel mel­lem Rød­byhavn og Fe­mern tæt på at bli­ve skrot­tet, for­di ud­gif­ter­ne var ved at lø­be løbsk. Men nu bli­ver for­bin­del­sen ef­ter alt at døm­me al­li­ge­vel no­get, ly­der det fra trans­port- og byg­nings­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt ( V).

Det si­ger han ef­ter et mø­de i trans­port­mi­ni­ste­ri­et med tra­fi­kord­fø­rer­ne fra par­ti­er­ne bag Fe­mern- for­bin­del­sen. Mil­jøom­kost­nin­ger » Nu skal vi en­de­ligt fin­de ud af, om vi tror fuld­stæn­dig på pro­jek­tet, og vi skal der­for li­ge ha­ve nog­le ting på plads. Vi skal fin­de ud af, om vi tror på, at mil­jø­god­ken­del­sen kom­mer på et tids­punkt, som gi­ver me­ning i for­hold til om­kost­nin­ger­ne i det, « si­ger Hans Chri­sti­an Sch­midt.

» Men der er så po­si­tiv en stem­ning, at jeg fø­ler mig sik­ker på, at vi fin­der en løs­ning, « si­ger han.

Fre­dag mø­des par­ti­er­ne igen, og her for­ven­ter mi­ni­ste­ren, at der bli­ver truf­fet en en­de­lig be­slut­ning.

Ud­gif­ter­ne sti­ger i takt med, at den ty­ske mil­jø­god­ken­del­se af pro­jek­tet træk­ker ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.