’ Det er ik­ke no­get, folk snak­ker om’

BT - - NYHEDER -

her­u­de går op i. Jeg gi­der ik­ke en­gang selv se den, « si­ger Ah­med Kha­lil, som er midt i 20’ er­ne.

Fle­re an­dre be­bo­e­re i om­rå­det, som BT har talt med, har end ik­ke hørt om do­ku­men­ta­ren, som blev vist på TV2 i af­tes.

Ah­med Kha­lil ken­der ude­mær­ket moskéen på Grimhøjvej. Dels for­di han ind i mel­lem ta­ger til fre­dags­bøn i moskéen, men og­så for­di Grim­høj- moskéen of­te er i myn­dig­he­der­nes og me­di­er­nes sø­ge­lys. Op­for­dre­de til drab Tid­li­ge­re har moskéen til­truk­ket sig op­mærk­som­hed, da den le­den­de imam, Abu Bilal, i Tys­kland blev idømt en bø­de for at ha­ve op­for­dret til drab på jø­der un­der en fre­dags­bøn i Ber­lin.

Moskéen har og­så væ­ret sat i for­bin­del­se med ra­di­ka­li­se­ring af un­ge mus­li­mer, for­di 25 dan­ske sy­ri­enskri­ge­re har haft de­res gang i moskéen, før de rej­ste til Sy­ri­en.

» Der er man­ge der, tror, at al­le, der kom­mer i moskéen, er ter­r­o­ri­ster og is­la­mi­ster, og at der er bom­ber gemt i kæl­de­ren. Men po­li­ti­et har al­drig fun­det no­get der­ov­re, for så­dan et sted er det ik­ke. Det er helt al­min­de­li­ge men­ne­sker, der kom­mer der, « si­ger Ah­med Kha­lil.

Med se­ri­en ’ Moskéer­ne bag slø­ret’ vil TV2 un­der­sø­ge, om en ræk­ke dan­ske moskéer bi­dra­ger til el­ler mod­ar­bej­der in­te­gra­tio­nen.

Ah­med Kha­lil si­ger, at han op­le­ver, at moskéer­ne bi­dra­ger po­si­tivt til in­te­gra­tio­nen, og at de al­tid op­for­drer med­lem­mer­ne til at væ­re go­de bor­ge­re, der op­fø­rer sig or­dent­ligt og bi­dra­ger til sam­fun­det. TV2 vi­ste i af­tes før­ste af­snit af do­ku­men­tar­se­ri­en ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’, der med skjult ka­me­ra har un­der­søgt, hvor­le­des ot­te dan­ske mo­ske­er bi­dra­ger til el­ler mod­ar­bej­der in­te­gra­tio­nen. I det før­ste af­snit var der fo­kus på Grim­høj- moskéen i Aar­hus, og der blev blandt an­det vist klip, hvor den le­den­de imam om­tal­te ste­ning og pi­skeslag til ut­ro kvin­der og mænd, li­ge­som en an­den imam fra­rå­de­de kvin­der at ta­ge et job, hvis der og­så er mænd på ar­bejds­plad­sen. Sidst­nævn­te imam ud­ta­ler og­så, at man skal slå børn, hvis de ik­ke be­der. Fle­re po­li­ti­ke­re, bl. a. Dansk Fol­ke­par­tis Martin Hen­rik­sen, har kræ­vet at moskéen skal luk­kes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.