Sej­ler fun­det mu­mi­fi­ce­ret

BT - - NYHEDER -

MA­KA­BERT FUND

Den fi­lip­pin­ske mand krav­le­de om bord for at hjæl­pe. Men han fandt in­gen le­ven­de i nød. Kun li­get af en mu­mi­fi­ce­ret mand fal­det sam­men hen over et bord i ra­di­o­rum­met, og po­li­ti­et fik be­sked.

Om bord på ya­ch­ten fandt be­tjen­te­ne do­ku­men­ter, der navn­gav den ty­ske sej­ler Man­fred Fritz Ba­jorat som ejer af ya­ch­ten ’ Sa­jo’, og po­li­ti­et op­ly­ser, at de er så godt som sik­re på, at den mu­mi­fi­ce­re­de mand er iden­tisk med den ty­ske mand. Na­tur­lig død In­gen hav­de hørt fra ham i me­re end et år, da han blev fun­det. Se­ne­st da han skrev til­lyk­ke til en kam­me­rat, der hav­de fød­sels­dag.

Der er ik­ke er fun­det be­vi­ser for, at en for­bry­del­se skul­le væ­re sket, og det er der­for sand­syn­ligt, at Man­fred Fritz Ba­jorat dø­de af na­tur­li­ge år­sa­ger.

» Vi har ik­ke fun­det no­gen tegn på, at en an­den per­son var om bord, og in­tet vå­ben er fun­det på ya­ch­ten, « si­ger en tals­per­son fra po­li­ti­et.

Iføl­ge en tysk læ­ge, Mark Be­necke, kan den ty­ske sej­ler væ­re død af et hjer­te­stop.

» Ud fra den må­de, han sid­der ved bor­det, er det sand­syn­ligt, at han kan ha­ve få­et et hjer­te­an­fald, « si­ger han til BILD.

Få cen­ti­me­ter fra den mu­mi­fi­ce­re­de mands hånd lå en ra­dio­sen­der. Den ty­ske mand kan der­for ha­ve for­søgt at fo­re­ta­ge et may­day- opkald. Men for sent. Sam­men med sin hu­stru var Man­fred Fritz Ba­jorat, iføl­ge In­de­pen- dent, be­gyndt at sej­le rundt på ver­dens­ha­ve­ne for om­kring 20 år si­den. Men de­res æg­te­skab over­le­ve­de ik­ke rej­ser­ne, og i 2008 gik de fra hin­an­den.

Si­den fort­sat­te Man­fred Fritz Ba­jorat ale­ne sin rej­se rundt på ha­ve­ne. Især mel­lem Eu­ro­pa og i Stil­le­havs­om­rå­det. Det vi­des end­nu ik­ke, hvor læn­ge den ty­ske mand kan ha­ve lig­get død om bord på ya­ch­ten og dre­vet rundt med strøm­men. Men det for­modes, at der kan ha­ve væ­ret ta­le om fle­re må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.