Vi hol­der snor i m

BT - - NYHEDER -

JUBELFEST ved­tag­ne og po­li­tisk stormomsu­ste land­brugs­pak­ke har få­et langt me­re gun­sti­ge vil­kår, hvad an­går mu­lig­he­der­ne for at gø­de de­res jor­der.

Den af BT af­slø­re­de og op­sigtsvæk­ken­de tæt­te for­bin­del­se mel­lem Bæ­re­dyg­tigt Land­brug og den nu af­gå­e­de mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) før­te mi­ni­ste­ren de før­ste skridt ud i et po­li­tisk stormvejr, der i we­e­ken­den som be­kendt end­te med hen­des af­gang, da for­ligs­part­ne­ren De Kon­ser­va­ti­ve trak sto­len væk un­der hen­de med en mi­stil­lid­ser­klæ­ring. Lob­by­ar­bej­de Men land­brugs­pak­ken blev for­in­den stemt igen­nem i fol­ke­tings­sa­len. Hjul­pet på vej af bl. a. Bæ­re­dyg­tigt Land­brugs lob­by­ar­bej­de på de in­dre linjer, så jor­den – og­så i over­ført be­tyd­ning – blev gødet for en po­li­tisk af­ta­le.

Flem­m­ing Fug­le­de Jør­gen­sen læg­ger ik­ke skjul på, at han for­ven­ter, at den ny mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen ( V) li­ge­som par­ti­fæl­len Eva Kjer Han­sen vil gå ’ po­si­tivt ind i ar­bej­det’ i mi­ni­ste­ri­et og væ­re li­ge så lyd­hør for for­e­nin­gens ar­gu­men­ter, som hun har væ­ret det.

» Vi har me­get at tak­ke Eva Kjer Han­sen for. Hun er enormt vi­den­de, kom­pe­tent og dyg­tig, og hun har væ­ret en su­per­mi­ni­ster. Det er dybt uret­fær­digt, at hun blev nødt til at gå. Hun har rent ud sagt væ­ret ud­sat for en kal­kunj­agt og et ju­stits­mord. Nu er Es­ben Lun­de Lar­sen ble­vet mi­ni­ster, og vi er gla­de for igen at Vi har me­get at tak­ke Eva Kjer Han­sen for. Hun er enormt vi­den­de, kom­pe­tent og dyg­tig, og hun har væ­ret en su­per­mi­ni­ster ha­ve få­et én, som er run­det af li­vet på lan­det, og som der­for ret hur­tigt vil kun­ne til­eg­ne sig de grund­læg­gen­de fak­ti­ske ting. Så jeg for­ven­ter ret me­get af ham. Jeg el­sker am­bi­tiø­se men­ne­sker, og han er bå­de ung og am­bi­tiøs. Vi har jo og­så en stats­mi­ni­ster, som sat­te sin re­ge­ring på kant for land­brugs­pak­ken, så man må for­ven­te, at Es­ben Lun­de fremad­ret­tet vil kø­re i nøj­ag­tig sam­me spor, som Eva Kjer har gjort, « si­ger Flem­m­ing Fug­le­de Jør­gen­sen til BT.

Den sær­de­les vel­be­søg­te ge­ne­ral­for­sam­ling på Byg­holm Land­brugs­sko­le tyv­star­te­de med, at Bæ­re­dyg­tigt Land­brug mar­ke­re­de, at der er kom­met ’ et pa­ra­dig­meskif­te i land­brugs­po­li­tik­ken’, og det ske­te med ser­ve­ring af sva­len­de kold fa­døl, vand og hånd­mad­der for de man­ge frem­mød­te. De hen­holds­vis tom­me og sta­dig fyld­te stå­l­fa­de i ti­mer­ne ef­ter vid­ne­de om, at med­lem­mer­ne i den magt­ful­de or­ga­ni­sa­tion er langt me­re til po­stej med rød­be­de og ba­con end pøl­semad­der med pi­ck­les. ’ Ka­ta­stro­fe- in­du­stri­en’ For­mand Flem­m­ing Fug­le­de Jør­gen­sen lag­de hver­ken i sin be­ret­ning el­ler til BTs ud­send­te bag­ef­ter skjul på sin mang­len­de respekt for det, han kal­der ’ ka­ta­stro­fe- in­du­stri­en’ – hvil­ket i hans op­tik er mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner­ne, eks­per­ter som ta­ler mod bed­re vi­den­de, en pres­se som ik­ke helt har for­stå­et, hvad det he­le dre­jer sig om samt mil­jø- og land­brugs­ord­fø­re­re på ven­stre­fløj­en.

» Ka­ta­stro­fe- in­du­stri­en skal stop­pes. Vi ba­se­rer os på fak­ta og ik­ke alt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.