Ini­ste­ren

BT - - NYHEDER -

Bæ­re­dyg­tigt Land­brugs med­lem­stal er de se­ne­ste uger stærkt sti­gen­de og er nu op­pe på om­trent 4.500 land­mænd, som til­sam­men dyr­ker ca. en mio. hektar af det i alt 2,6 mio. hektar op­dyr­ke­de are­al i Dan­mark. Lands­for­e­nin­gen blev stif­tet i fe­bru­ar 2010. In­ter­es­se- or­ga­ni­sa­tio­nen har en klar hold­ning om, at det ik­ke er land­mæn­de­nes pen­ge­pung, der skal be­ta­le for et re­ne­re mil­jø. For­e­nin­gen kæm­per in­dædt mod mil­jø­af­gif­ter, randzo­ner og be­græns­nin­ger i land­mæn­de­nes mu­lig­he­der for at sprøjte gød­ning på mar­ker­ne. De har tid­li­ge­re stå­et i spid­sen for mar­kan­te pro­testak­tio­ner i form af ka­ra­va­ner af trak­to­rer og last­vog­ne på of­fent­lig vej for at gø­re op­mærk­som på de­res sag. mu­ligt an­det. Vi i Bæ­re­dyg­tigt Land­brug er den pro­blem­knu­ser, som dansk land­brug har brug for. Og vi vil den kom­men­de tid gen­nem fak­ti­ske må­lin­ger vi­se, at vi har ret i det, vi si­ger. Og den op­ga­ve vil ik­ke ta­ge me­re end et år el­ler to, in­den do­ku­men­ta­tio­nen vi­ser det, « for­ud­ser han. Mar­kant af­tryk Si­den BT for godt tre uger si­den kom med de før­ste af­slø­rin­ger af den da­væ­ren­de mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sens me­get tæt­te bånd til Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, er kend­ska­bet til den for­holds­vis lil­le men me­get stær­ke lob­by­or­ga­ni­sa­tion i of­fent­lig­he­den gå­et fra nær­mest in­gen­ting til at væ­re al­men­vi­den.

I før­ste om­gang ske­te det ved, at det kom frem, at Bæ­re­dyg­tigt Land­brug har haft bå­de held og dyg­tig­hed til at sæt­te et me­get me­re end mar­kant af­tryk på de­le af land­brugs- og mil­jøpo­li­tik­ken, da Eva Kjer først præ­sen­te­re­de et kom­mis­so­ri­um, der i sto­re pas­sa­ger var ’ sak­set’ di­rek­te ord for ord fra et op­læg, som mi­ni­ste­ren hav­de få­et fra Bæ­re­dyg­tigt Land­brug.

BT har og­så si­den af­slø­ret vi­deo­ma­te­ri­a­le, hvor Eva Kjer Han­sen lover næst­for­man­den for Bæ­re­dyg­tigt Land­brug – samt to med­lem­mer fra sam­me land­brugs­lo­b­by – at skri­ve en op­sang ud til al­le lan­dets borg­me­stre om ved­li­ge­hol­del­se af vand­løb på for­an­led­ning af or­ga­ni­sa­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.