Nej, Ama­lie ud­nyt­ter abort­sy­ste­met

BT - - DEBAT -

EL­LEN HØJLUND WIBE

til ful­de et sy­stem, der be­red­vil­ligt stil­ler op til at lø­se en up­lan­lagt gravi­di­tet med en abort. Men er det an­tal­let af abor­ter, der for­ar­ger os? Var det min­dre slemt før­ste gang end an­den gang?

AMA­LIE SZI­GET­HY UD­NYT­TER

at vi in­derst in­de godt ved, at der er et lil­le men­ne­ske­liv på spil hver gang. Og så bli­ver det ba­re for me­get, når det er he­le fi re men­ne­ske­liv, der er gå­et til spil­de.

MÅ­SKE SKYL­DES FOR­AR­GEL­SEN,

Det ge­ne­rel­le bil­le­de er ik­ke, at folk bru­ger abort som præ­ven­tion

si­de er det ud­tryk for en dybt uansvar­ligt må­de at le­ve på. Men Ama­lie Szi­get­hy er på den an­den si­de og­så et off er for, at hen­des ge­ne­ra­tion er op­vok­set med, at man ba­re skal be­nyt­te sig fri sex uden at ta­ge an­svar for føl­ger­ne af den livs­stil. Det er den man­gel på etisk be­vidst­hed, som vi har la­det hen­des ge­ne­ra­tion vok­se op med.

PÅ DEN ENE

al­tid en ri­si­ko for, at der kan kom­me et barn ud af at gå i seng med hin­an­den. Det kon­se­kven­te al­ter­na­tiv til abort er, at man ik­ke skal ha­ve lov til at slå et barn ihjel. Hver ene­ste gang er der et lil­le ban­ken­de hjer­te, som bli­ver stand­s­et. Den mu­lig­hed gi­ver sy­ste­met. Men jeg me­ner ik­ke, at abort­mu­lig­he­den over­ho­ve­det skal skal væ­re til ste­de. Det var li­ge slemt før­ste gang som fj er­de gang.

MEN DER ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.