Ja, Ama­lie er en und­ta­gel­se

BT - - DEBAT -

BJAR­NE B. CHRI­STEN­SEN

at få abort i Dan­mark, og der­for er det en mu­lig­hed, som Ama­lie Szi­get­hy selv­føl­ge­lig skal ha­ve. Men det er ik­ke ens be­ty­den­de med, at abort skal bru­ges som præ­ven­tions­form. Det er da hel­ler ik­ke vo­res er­fa­ring, at abort bli­ver brugt som præ­ven­tion. Der er gan­ske få und­ta­gel­ser som til­fæl­det her. Men tal­le­ne for abort i Dan­mark vi­ser få gen­gan­ge­re og end­nu fær­re kvin­der, der har få­et me­re end to abor­ter. Det ge­ne­rel­le bil­le­de er ik­ke, at folk bru­ger abort som præ­ven­tion. Det er be­stemt hel­ler ik­ke hen­sigst­mæs­sigt.

DET ER LE­GALT

talt med le­de­ren af vo­res Rå­d­giv­nings- og Præ­ven­tions­kli­nik, som for­tæl­ler, at hun al­drig har mødt no­gen, som tog let på at få en abort. El­ler som ba­re har valgt det, for­di man ik­ke li­ge men­te, man hav­de præ­ven­tion. Det er et valg, som er sid­ste mu­lig­hed for at und­gå en uøn­sket gravi­di­tet. Når man er der, er det for­di, for­skel­li­ge uhel­di­ge om­stæn­dig­he­der har spil­let sam­men. Og man vil gø­re me­get for at und­gå at kom­me der igen. Vi er i Dan­mark blandt de lan­de, der har fær­re­st abor­ter. Vi har rig­tig god op­lys­ning og ad­gang til præ­ven­tion, men og­så le­ga­le og sik­re abor­ter. For os at se er må­let at sik­re så få uøn­ske­de gravi­di­te­ter som mu­ligt, og her er den go­de ba­lan­ce mel­lem op­lys­ning, ad­gang til præ­ven­tion og ad­gang til le­ga­le og sik­re abor­ter. Det er vig­ti­ge­re, end at få per­so­ner har brugt abor­ter man­ge gan­ge.

JEG HAR NET­OP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.