Pus­herstre­et i Grim­høj­moskéen

BT - - DEBAT -

Hvad stil­ler man op med den for­mør­ke­de un­der­vis­ning i af­straf­fel­ses­me­to­der som pisk, ste­ning og vold mod børn, som TV2 har af­slø­ret fo­re­går i Grim­høj­moskéen i Aar­hus. Det er det sto­re vær­dipo­li­ti­ske spørgs­mål i dis­se da­ge. For­ar­gel­sen er ud­talt og al­le ta­ger af­stand. Men når det kom­mer til kon­kret hand­ling, så hø­rer det fæl­les fod­slag op.

PA­NE­LET Der er ik­ke brug for, at vi be­kræft er hin­an­den i at sort er sort. Der er brug for at ka­ste lys på mør­ket

FLE­RE FOL­KE­TINGS­PO­LI­TI­KE­RE VIL ha­ve luk­ket Grim­høj­moskéen. In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg vil­le ger­ne ’ jæv­ne den med jor­den’, men en­der al­li­ge­vel med at gi­ve en sam­let be­sva­rel­se, som ly­der lidt som ar­gu­men­ter­ne fra Chri­sti­a­nia. Be­kym­rin­gen ved at ryd­de Pus­herstre­et var, at man så vil­le få spredt has­hhand­len ud på fl ere lo­ka­tio­ner, og det vil­le bli­ve svæ­re­re at op­trev­le de kri­mi­nel­le net­værk bag hand­len. Fle­re po­li­ti­ke­re fryg­ter nu og­så, at hvis man kun­ne fi nde en me­to­de til at tvang­sluk­ke Grim­høj­moskéen, så vil­le man spre­de de ek­stre­me hold­nin­ger i en un­der­grund, som vil­le væ­re svæ­re­re at hånd­te­re.

Fra fl ere lo­ka­le po­li­ti­ke­re for­nem­mer man da og­så ir­ri­ta­tio­nen over, at Chri­sti­ans­borg him­ler op om Grim­høj­moskéen igen og igen.

» Aar­hus Kom­mu­ne har me­re gavn af at ken­de de men­ne­sker, der kom­mer i Grim­høj­moskéen end slet ik­ke at vi­de, hvem der kom­mer og går, « si­ger Le­ne Hors­bøl ( V) bl. a. til År­hus Stift sti­den­de. Og Pe­der Udengaard ( S) op­ly­ser, at Aar­hus Kom­mu­ne i sam­ar­bej­de med Østjyl­lands Po­li­ti har en ved­va­ren­de di­a­log med Grim­høj­moskéen om at få den ind på en me­re ’ de­mo­kra­tisk ba­ne’. De vil alt­så hel­le­re kun­ne se den åben­ly­se ra­di­ka­li­se­ring – li­ge­som nog­le hel­le­re vil kun­ne se den åben­ly­se has­hhan­del på Pus­herstre­et – end le­de eft er den med lom­me­lyg­ter i by­ens por­te og kæl­dre. AT GRIM­HØJ­MOSKÉEN ER en kil­de til an­ti­de­mo­kra­tisk tænk­ning er der in­gen tvivl om. I 2014 vi­ste en op­gø­rel­se fra Østjyl­lands Po­li­ti, at 22 af de den­gang mindst 27 un­ge så­kald­te sy­ri­en­kri­ge­re fra po­li­tik­red­sen, er kom­met i Grim­høj­moskéen umid­del­bart før de­res af­rej­se. Det kan in­gen væ­re tjent med, at man over­ser. Der­for sy­nes de fl este Chri­sti­ans­borg­po­li­ti­ke­re og­så at væ­re min­dre til Pus­her­stre­et­tænk­nin­gen og me­re til tra­di­tio­nel mi­li­tær stra­te­gi: Når man kan få øje på fj en­den, så fj er­ner man ham. Og ja, han duk­ker må­ske op et nyt sted, men så fj er­ner man ham igen. For det er trods alt svært at præ­di­ke, mens man lø­ber. DET SLÅ­EN­DE I den­ne sam­men­hæng er, at den an­tira­di­ka­li­se­rings­ind­sats som al­le po­li­ti­ke­re ta­ler om på Chri­sti­ans­borg ik­ke ma­te­ri­a­li­se­rer sig i vir­ke­lig­he­den. Kom­mu­ner­ne kæm­per fak­tisk ret pris­vær­digt med at af­prø­ve for­skel­li­ge red­ska­ber, po­li­ti og eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster gi­ves fl ere res­sour­cer og ud­vi­de­de be­fø­jel­ser, men Chri­sti­ans­borg har ik­ke præ­ste­ret no­gen ny sam­men­hæn­gen­de stra­te­gi på om­rå­det. Selv­om al­le tal­te om det eft er ter­r­oren i Kø­ben­havn for over et år si­den.

I ste­det spi­ses vi af med et vå­ben­kapløb i ord. ’ Skrid ad hel­ve­de til’, ’ jæv­ne med jor­den’, ’ far­lig mo­ske’ er al­le ud­sagn, som vin­der ge­hør i be­folk­nin­gen, men der er ik­ke brug for at vi be­kræft er hin­an­den i at sort er sort. Der er brug for at ka­ste lys på mør­ket. Og ja, no­get af det må nød­ven­dig­vis fo­re­gå som en de­bat i off ent­lig­he­den. Men der må da skul­le me­re til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.