Tæn­ker du på di­ne for­æl­dre, når du ONA­NE­RER?

BT - - NYHEDER -

UD­STIL­LET ni­sa­tio­nen Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i en ny rap­port.

» Den her psy­ki­a­tri­ske di­ag­no­se, som de trans­køn­ne­de får i man­ge lan­de, in­klu­siv Dan­mark, sy­ge­lig­gør dem he­le vej­en igen­nem sund­heds­sy­ste­met. Og det er det, vi vi­ser, i den her rap­port ved at lyt­te til de trans­køn­ne­des eg­ne er­fa­rin­ger, « for­tæl­ler kampag­ne­le­der hos Am­ne­sty Hel­le Ja­cob­sen.

I rap­por­ten har Am­ne­sty in­ter­viewet 20 af de 200 af de trans­køn­ne­de, der i øje­blik­ket er i gang med ud­red­nings­for­lø­bet hos Se­xo­lo­gisk Kli­nik, der lig­ger un­der Sund­heds­sty­rel­sen.

» De for­tæl­ler os, at de fø­ler sig umyn­dig­gjort, og at de ik­ke bli­ver mødt med respekt. Vi kan se, at de­res pri­vat­liv bli­ver kræn­ket. Det gør det for­di, at man iføl­ge in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner og den dan­ske sund­heds­lov kun må be­de om op­lys­nin­ger af pri­vat ka­rak­ter, hvis det er tvin­gen­de nød­ven­digt for sam­fun­det. « For­lø­bet skal be­grun­des Un­der­vejs i for­lø­bet bli­ver de trans­køn­ne­de spurgt til de­res seksu­el­le præ­fe­ren­cer, seksu­el­le part­ner og de­res seksu­el­le ori­en­te­ring, selv om de­res hen­ven­del­se til Se­xo­lo­gisk Kli­nik, iføl­ge Hel­le Ja­cob­sen, hand­ler om køn­si­den­ti­tet. Ud­red­nings­for­lø­bet, der skal af­gø­re om en trans­køn­net skal ha­ve ad­gang til be­hand­ling, fo­re­går hos Se­xo­lo­gisk Kli­nik, som i 2014 over­tog be­hand­lin­gen fra gy­næko­lo­ger.

Cen­tra­li­se­rin­gen hos Se­xo­lo­gisk Kli­nik og for­lø­bet, der for de trans­køn­ne­de be­ty­der, at de skal op­ly­se om føl­som­me og sår­ba­re in­for­ma­tio­ner om de­res se­xliv, be­ty­der, at fle­re trans­køn­ne­de, som BT har væ­ret i kon­takt med, har søgt uden­lands for at få den nød­ven­di­ge be­hand­ling.

» Vi har nog­le spe­ci­fik­ke an­be­fa­lin­ger, som vi har over­le­ve­ret til Sund­heds­sty­rel­sen, der hand­ler om, at sund­hedsmyn­dig­he­der­ne ik­ke uden at kun­ne be­grun­de det, skal kun­ne te­ste trans­køn­ne­de for man­ge for­skel­li­ge ting i det her ud­red­nings­for­løb, hvor de bli­ver ud­redt for ek­sem­pel­vis psy­ki­a­tri­ske di­ag­no­ser uden no­gen grund bort­set fra, at de er trans­køn­ne­de, « si­ger Hel­le Ja­cob­sen.

Det gør de blandt an­det ved hjælp af IQ- test, der iføl­ge de psy­ko­lo­ger, som Am­ne­sty har væ­ret i kon­takt med, kun bør an­ven­des, hvis man har en spe­ci­fik for­mod­ning om, at en per­son er men­talt re­tar­de­ret. For­æl­dre­sam­ta­le Der­u­d­over fin­der de trans­køn­ne­de det stærkt kri­tisk, at Se­xo­lo­gisk Kli­nik ind­kal­der til en så­kaldt på­rø­ren­de­sam­ta­le, hvor den trans­køn­ne­des for­æl­dre skal del­ta­ge, skri­ver Am­ne­sty i rap­por­ten.

» Her spør­ger man ind til, om de har slå­et ho­ve­d­et som barn, om han el­ler hun fik for lidt ilt un­der føds­len, og det fin­der de stærkt yd­my­gen­de, « for­tæl­ler Hel­le Ja­cob­sen. På­rø­ren­de­sam­ta­ler er vig­ti­ge Hos Se­xo­lo­gisk Kli­nik un­der­stre­ger man vig­tig­he­den af på­rø­ren­de­sam­ta­ler, da man er nødt til at kom­me til bunds i, hvor­vidt der er ta­le om util­freds­hed el­ler en psy­kisk syg­dom.

» Vi sy­nes jo, det er vig­tigt, at vi kom­mer bredt rundt, når vi skal ha­ve af­kla­ret om et øn­ske om køns­skif­te skyl­des psy­kisk syg­dom, el­ler om det bun­der i en dyb util­freds­hed med det køn, man er ’ født’ i. Her har vi blandt an­det brugt på­rø­ren­de­sam­ta­ler som en må­de, hvor vi kan kom­me dy­be­re ned i det øn­ske, som jo i sid­ste en­de kan en­de med, at man får fjer­net kønsor­ga­ner, « ly­der det fra Pe­ter Treu­feldt, der er vi­ce­di­rek­tør i Re­gion Ho­ved­sta­den Psy­ki­a­tri.

Han er­ken­der dog, at de må ta­ge util­freds­he­den til sig, og at man ik­ke har væ­ret god nok til at kom­mu­ni­ke­re, at man kan væl­ge sam­ta­ler­ne fra.

» Det skal selv­føl­ge­lig gø­res klart, at et til- el­ler fra­valg af på­rø­ren­de­sam­ta­le ik­ke har be­tyd­ning for for­lø­bet, « si­ger Pe­ter Treu­feldt og ærg­rer sig sam­ti­dig over den kri­tik, som Se­xo­lo­gisk Kli­nik får i rap­por­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.