HÅRD CO­CK­TAIL FOR KVIN­DERS HJER­TER

I F R I TI D E N

BT - - NYHEDER -

UN­DER­SØ­GEL­SE

De hår­de­ste jobs

Fy­sisk be­last­ning på en ska­la fra 0– 10

6,21 5,84 5,53 5,48

5,16 4,17 3,45

3,28

... hvor kvin­der ud­gør en stor del af ar­bejds­grup­pen Køk­ken­med­hjæl­pe­re Kok­ke og tje­ne­re Ren­gø­rings­as­si­sten­ter Sosu- as­si­sten­ter Dag­ple­je­re og bør­ne­omsorgs­be­skæf­ti­gel­se Pæ­da­go­ger Sy­geple­jer­sker Gen­nem­snit for al­le job­grup­per

dvs. løb, cyk­ling el­ler bold­spil.

be­last­ning ved styr­ke­træ­ning.

få hvilt, re­sti­tu­e­ret og til­stræk­ke­ligt med søvn – syv ti­mer er op­ti­malt. dit blod­tryk. Såkald­tal ldt op­portu­ni­op­portu­ni­stisk scre­e­ning. HverHv ver gang du er hos læ­gen, bør du li­ge e få må­lt dit blod­tryk.y yk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.