Holst ven­der til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

KIR­KE­ORD­FØ­RER Den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Carl Holst ( V) ven­der tors­dag til­ba­ge til Fol­ke­tin­get, skri­ver Jyd­skeVest­ky­sten. Carl Holst har si­den novem­ber væ­ret på or­lov, eft er at 40 ud af 41 med­lem­mer af re­gions­rå­det i Re­gion Syd­dan­mark meld­te ham til po­li­ti­et.

De 40 med­lem­mer men­te, at Holst hav­de brugt en re­gions­an­sat til at dri­ve valg­kamp.

Carl Holst, der nu er kir­ke­ord­fø­rer for Ven­stre, be­kræft er over­for Jyd­skeVest­ky­sten, at han ven­der til­ba­ge i Fol­ke­tin­get.

» Jeg har brugt ti­den på at få ro om­kring mig selv og min fa­mi­lie. Det har vi få­et, og der­for er jeg nu klar til at ven­de til­ba­ge og gen­op­ta­ge ar­bej­det, « si­ger han til avi­sen og til­fø­jer:

» Det var mit håb, at po­li­ti­un­der­sø­gel­sen på nu­væ­ren­de tids­punkt vil­le væ­re af­slut­tet, men det er der desvær­re ik­ke umid­del­bart ud­sigt til. «

Det var dog ik­ke kun sa­gen om den re­gions­an­sat­te, der for­styr­re­de Carl Holsts vir­ke som for­svars­mi­ni­ster. Og­så po­le­mik om et eft er­løns­ve­der­lag fra Re­gion Syd­dan­mark fyld­te me­get, og 29. sep­tem­ber valg­te

Carl Holst at træk­ke sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.