E eONSDAG

BT - - NYHEDER -

HEM­ME­LIGT MvARTS 2016entNyYHEDEr 2.

Sval­bards glo­ba­le frø- bank, Nor­ge Det er eft er­hån­den kun fan­ta­si­en og pen­ge­pun­gen, der sæt­ter græn­ser for, hvor man kan rej­se hen. Men rundt om i ver­den, er der ste­der, som det er for­budt at be­sø­ge. Bri­ti­ske BBC har la­vet en an­der­le­des top 5 over de spæn­den­de ste­der, du IK­KE har ad­gang til.

Det top­hem­me­li­ge Area 51 i Ne­va­das ør­ken, Va­ti­ka­nets hem­me­li­ge ar­kiv og en ø i Hawaii, er blandt de for­bud­te ste­der på BBCs li­ste. Spe­ci­elt ét af de for­bud­te ste­der, kun­ne el­lers fri­ste Klaus Aars­lef, der er med­lem af og tid­li­ge­re for­mand for Even­ty­rer­nes Klub, og som har rejst rundt i he­le ver­den for at op­sø­ge for­tids­gå­der og ufor­klar­li­ge fæ­no­me­ner.

» Area 51 er ut­ro­lig myte­fyldt og spæn­den­de. Det er et mi­li­tær­om­rå­de, så det er for­stå­e­ligt, at man ik­ke får ad­gang. Men selv­føl­ge­lig kun­ne jeg rig­tig godt tæn­ke mig at få lov til at kom­me ind og bru­ge en hel dag på at un­der­sø­ge det

Rpå egen hånd, « si­ger han og gri­ner.

Den 66- åri­ge even­ty­rer har prø­vet at over­nat­te ved fo­den af Sto­ne­hen­ge i Eng­land og be­væ­get sig rundt på In­di­a­na Jo­nes- manér i stø­ve­de ud­grav­nin­ger med mu­mi­er i Egyp­ten. Men den slags op­le­vel­ser er så godt som umu­li­ge i 2016, for­kla­rer han.

» Det er en skam. For 4050 år si­den stød­te man ik­ke på de for­bud, man gør i dag. Even­ty­ret er ble­vet heg­net ind, « si­ger Klaus Aars­lef til BT få ti­mer in­den, han skul­le fl yve ud på nye even­tyr. Den­ne gang til mysti­ske temp­ler i In­do­nesi­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.