King el­sker dansk dra­ma

BT - - KULTUR -

FALDT FOR VON TRIER våg­ner op som fan­ger bag en gi­gan­tisk, gen­nem­sig­tig kup­pel.

Her var re­sul­ta­tet nem­lig en so­lid suc­ces for bå­de King og Oplev. Som en drøm Si­den har den dan­ske in­struk­tør ud­talt, at sa­m­ar­bej­det med King var som en drøm, der gik i op­fyl­del­se.

Og det sam­me ske­te for sku­e­spil­le­rin­den Sid­se Ba­bett Knud­sen, da hun en kold ja­nu­ar­mor­gen i 2013 kun­ne våg­ne op til nyhe­den om, at Step­hen King er én af hen­des stør­ste fans.

King var nem­lig op­slugt af den dan­ske tv- se­rie ’ Bor­gen’, som han kald­te ’ tv i ver­dens­klas­se’.

På top- ti li­sten over si­ne fa­vo­rit tv- se­ri­er hav­de Step­hen King og­så an­dre dan­ske tit­ler som ’ Bro­en’ og ’ For­bry­del­sen’.

Og om den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver i sidst­nævn­te se­rie skrev King bl. a. den­gang:

» So­fi e Gråbøl skin­ner som den be­sat­te de­tek­tiv Sa­rah Lund. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.