TIP BT Ko­mi­ker læg­ger ha­ne­kam­men ned

BT - - TV / RADIO - * Ko­ster kun alm. SMS/ MMS- takst.

DRUMPF Drumpf. Det er Do­nald Trumps op­rin­de­li­ge ef­ter­navn. Ja, Do­nald Drumpf. Det sæt­ter Jo­hn Oli­ver, som har tv- showet Last We­ek To­night with Jo­hn Oli­ver, trumf på, da han i 22 mi­nut­ter gik til an­greb på Do­nald Trump søn­dag af­ten. » Do­nald Trump er li­ge­som USAs mo­der­mær­ke, det vir­ke­de harm­løst for et år si­den, men nu er det ble­vet skræm­men­de me­get stør­re, og det er ik­ke læn­ge­re klogt at ig­no­re­re det, « sag­de Jo­hn Oli­ver.

Jo­hn Oli­ver er kendt for at sæt­te svæ­re po­li­ti­ske em­ner på dags­or­de­nen, som han for­mår at gø­re for­stå­e­li­ge. I USA ta­ler man om ’ The Jo­hn Oli­ver ef­fect’, for­di han er kendt for at mo­bi­li­se­re be­folk­nin­gen, når han sæt­ter fo­kus på nog­le af sam­fun­dets til­stan­de. Han har blandt an­det in­spi­re­ret til ny lov­giv­ning på ju­stits­om­rå­det. Mær­ke­va­re i mil­li­ard­klas­sen Søn­dag af­ten var det sær­ligt Do­nald Trumps ef­ter­navn, som var cen­trum for tv- vær­tens an­greb. Trump er nem­lig for­ret­nings­man­dens va­re­mær­ke og grun­den til, at det er gå­et så godt i det re­pu­bli­kan­ske præ­si­dentvalg, me­ner Jo­hn Oli­ver. Om ef­ter­nav­net skri­ver det ame­ri­kan­ske ma­ga­sin sla­te. com, at Do­nald Trump selv me­ner, at hans va­re­mær­ke – alt­så ef­ter­navn – er

VEJ­RET I DAG

om­kring tre mia. dol­lars værd.

Hvor man­ge an­dre har prø­vet at an­gri­be Do­nald Trump, som stry­ger frem i me­nings­må­lin­ger­ne i det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg, er det iføl­ge bran­din­g­eks­pert Kre­sten Schultz Jør­gen­sen slet ik­ke no­gen dum idé at ta­ck­le Trump på den­ne front. An­gre­bet vil nem­lig sæt­te ret­nin­gen for, hvor­dan de­bat­ten om Trump kom­mer til at kø­re: Høj sym­bol­vær­di » Trump er et navn med en stor sym­bolsk vær­di, det be­ty­der jo trumf på en­gelsk – men det er et teg­ne­se­ri­e­navn. Nav­net Trump er en kon­struk­tion, det sam­me er hans hår og hans spray- tan. Og det her an­greb kom­mer til at pil­le teg­ne­se­ri­e­fi­gu­ren fra hin­an­den, « si­ger Kre­sten Schultz Jør­gen­sen.

Det er jour­na­li­sten Gwen­da Blair, som har gra­vet i Do­nald Trumps slægts­hi­sto­rie og fun­det ud af, at en af Do­nald Trumps frem­sy­ne­de for­fædre æn­dre­de nav­net fra Drumpf til Trump.

Det vil Jo­hn Oli­ver ud­stil­le. Der­for har han ind­ledt kampag­nen: ’ Ma­ke Do­nald Drumpf Again’, som skal så tvivl om Do­nald Trumps navn.

Det er Trump- nav­net, som Do­nald Trump har ka­pi­ta­li­se­ret på og byg­get sin iden­ti­tet om­kring, me­ner Kre­sten Schultz Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.