Po­pu­lær vært stop­per på TV2

BT - - TV / RADIO -

Den 35- åri­ge tv- vært Lis­beth Øster­gaard stop­per som vært på TV2s po­pu­læ­re pro­gram­mer ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’ og ’ Go’ Af­ten Dan­mark’. Det skri­ver Her & Nu.

Dan­sker­ne har al­le­re­de måt­tet væn­net sig til at und­væ­re den lat­ter­mil­de tv- vært, ef­ter­som hun det se­ne­ste styk­ke tid har væ­ret på bar­sel.

Nu be­kræf­ter hun imid­ler­tid, at hun ik­ke ven­der til­ba­ge til TV2 ef­ter bars­len.

» Det er rig­tigt, at jeg ik­ke kom­mer til­ba­ge. Det har jeg med­delt dem for ny­lig, « si­ger Lis­beth Øster­gaard til Her & Nu og for­kla­rer hvor­for:

» Når man kom­mer på af­stand af det he­le, kan man plud­se­lig se, at man skal prø­ve no­get nyt, « si­ger tv- vær­ten ef­ter et år væk fra skær­men.

Det la­der dog til, at hver­ken hun el­ler hen­des ny­fød­te kom­mer til at gå sult­ne i seng frem­over. Frem­ti­den er på plads, selv­om Lis­beth Øster­gaard hol­der kor­te­ne tæt ind til krop­pen om frem­ti­den.

» Det kan jeg ik­ke si­ge så me­get om, men jeg går en spæn­den­de tid i mø­de. Alt er godt, « si­ger hun.

For ny­lig mi­ste­de ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’ pro­gram­mets må­ske mest po­pu­læ­re vært, Mor­ten Re­sen, da han valg­te at tak­ke af ef­ter ni års tro tje­ne­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.