Kon­gen blev prins

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For ot­te år si­den spil­le­de An­dy King i Le­ague One – det tred­je­hø­je­ste ni­veau i Eng­land. Det er i sig selv ik­ke den al­ler­mest im­po­ne­ren­de for­tæl­ling, når man tæn­ker på hold­kam­me­ra­ten Ja­mie Var­dys spring fra de la­ve­ste ræk­ker. Men for An­dy King er hi­sto­ri­en ba­re det me­re po­e­tisk – og symp­to­ma­tisk for Lei­ceste­re­ven­ty­ret. Lig­ne­de en mat­chvin­der An­dy King lig­ne­de en mat­chvin­der med sit 2- 1- mål, som og­så gjor­de midt­ba­ne­man­den til den mest scoren­de midt­ba­ne­spil­ler i Lei­cesters hi­sto­rie. Og det er her, det smuk­ke lig­ger. For An­dy King har kun væ­ret i én klub i he­le sin se­ni­o­r­kar­ri­e­re. Hos Lei­ce­ster. Han var helt ne­de og ven­de i Le­ague One med klub­ben, og nu stik­ker han fi ngre­ne op eft er den sto­re po­kal. Han kun­ne ha­ve væ­ret kon­gen af den drøm, hav­de det ik­ke væ­ret for et frem­ra­gen­de fris­parks- mål fra gæ­ster­nes Craig Gard­ner. Men me­re om det se­ne­re.

Hjem­me­hel­te­ne star­te­de nem­lig med at kom­me bag­ud eft er 11 mi­nut­ter. Sa­lo­mon Ron­don skub­be­de til Robert Huth, der i det se­kund blev for­vand­let fra en tysk tank til en van­dren­de pind. Og mens mid­ter­for­sva­re­ren ro­de­de rundt på græs­set, blev Kas­per Schmeichel pas­se­ret.

Men så tog Lei­ce­ster over. Dan­ny Drinkwa­ter vil­le hel­le­re drik­ke champag­ne, og på hel­dig­ste vis blev hans skud ret­tet af og gik i en bue over Ben Fo­ster, in­den An­dy King brag­te Lei­ce­ster- to­get helt ind på guld- skin­ner­ne. Tek­nisk vi­dun­der Det tek­ni­ske vi­dun­der, Riy­ad Ma­hrez, stod for det smuk­ke op­læg med en yder­si­de- afl eve­ring til King, der promp­te spar­ke­de bol­den i kas­sen til 2- 1.

Det var det 25. mål, som Ma­hrez var di­rek­te in­vol­ve­ret i i den­ne sæ­son med si­ne 14 mål og 11 op­læg.

Kas­per Schmeichel var ba­re ik­ke fær­dig med at hen­te bol­den ud af net­tet, for kort eft er pau­sen stod han helt stil­le, da et di­rek­te fris­park sej­le­de op i kro­gen til 2- 2. Craig Gard­ner stod bag det smuk­ke mål. Og end ik­ke et vold­somt pres og sto­re chan­cer kun­ne æn­dre på, at Lei­ce­ster åb­ner en dør for Tot­ten­ham. Åben guld­kamp Nu er Kas­per Schmeichel og ven­ner­ne tre po­int for­an lands­holdskol­le­ga­en Chri­sti­an Erik­sens Tot­ten­ham. Tot­ten­ham mø­der i aft en West Ham i et lo­ka­l­op­gør, og skul­le det lyk­kes Mauri­cio Poc­chet­ti­nos dren­ge at vin­de, vil de læg­ge sig op på si­den af Lei­ce­ster – og over­ha­le dem med en bed­re målsco­re.

Guld­kam­pen er åben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.