Så kø­rer lyntoget

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FULD FART FREMAD STOL­TE TRA­DI­TIO­NER

Dan­mark kø­rer kva­li­fi­ka­tion kl. 1400 dansk tid. I mor­gen kø­res før­ste run­de kl. 1800, mens der kø­res om me­dal­jer kl. 2200. Dansk re­kord: 3.56,831 mi­nut­ter ( sat ved OL 2008) 2007: VM- bron­ze: Alex Ras­mus­sen, Mi­cha­el Mør­køv, Casper Jør­gen­sen, Jens- Erik Mad­sen 2008: OL- sølv: Alex Ras­mus­sen, Mi­cha­el Mør­køv, Casper Jør­gen­sen, Jens- Erik Mad­sen 2008: VM- sølv: Alex Ras­mus­sen, Mi­cha­el Færk Chri­sten­sen, Casper Jør­gen­sen, Jens- Erik Mad­sen 2009: VM- guld: Alex Ras­mus­sen, Mi­cha­el Færk Chri­sten­sen, Casper Jør­gen­sen, Jens- Erik Mad­sen 2011: EM- sølv: Ras­mus Qu­aa­de, Las­se Nor­man Han­sen, Casper Folsach, Mi­cha­el Mør­køv 2013: VM- bron­ze: Ras­mus Qu­aa­de, Las­se Nor­man Han­sen, Casper Folsach, Mat­hi­as Møl­ler 2014: VM- sølv: Ras­mus Qu­aa­de, Las­se Nor­man Han­sen, Casper Folsach, Alex Ras­mus­sen jeg med Hei­ko, som si­ger, at han kan se et po­ten­ti­a­le i det hold, vi har, og han over­be­vi­ser os om, at vi først og frem­mest skal sat­se på 4000 me­ter­hol­det, for­di det og­så vil gi­ve ge­vinst i fle­re an­dre di­sci­cpli­ner. «

Med støt­te fra Team Dan­mark blev den in­ten­si­ve sats­ning en suc­ces. Den øst­tysk­fød­te Salzwe­del fik for al­vor skær­pet de dan­ske ba­ne­ryt­te­re, og ved OL i Bei­jing lyk­ke­des det at nå fi­na­len og få sølv­me­dal­jer. Sam­ar­bej­de kør­te skævt » Hol­det gen­nem­går på kort tid en enorm ud­vik­ling. Ryt­ter­ne be­gyn­der at træ­ne enormt me­get, og der bli­ver ud­vik­let en eli­tær og de­di­ke­ret kul­tur om­kring hol­det. Det er må­ske lidt skuf­fen­de, at vi kun ta­ger én me­dal­je ved det ef­ter­føl­gen­de OL i Bei­jing i 2008, men det er 4000 me­ter- hol­det, som er om­drej­nings­punk­tet i he­le pro­jek­tet, der ta­ger den, så det bli­ver reg­net som en stor suc­ces. Et an­det pro­dukt af den­ne sats­ning er jo og­så, at vi får gjort Mi­cha­el Mør­køv til en frem­ra­gen­de lan­de­vejs­ryt­ter. «

Ef­ter OL- søl­vet blev Salzwe­del he­ad­huntet af Stor­bri­tan­ni­en, og hans prak­ti­kant, den ba­re 23 år gam­le ty­sker, Sven Mey­er, over­tog an­sva­ret. Han før­te 4000 me­ter- hol­det til VM- guld i 2009, hvor Mi­cha­el Mør­køv og Alex Ras­mus­sen og­så bli­ver ver­dens­me­stre i par­løb.

Men trods suc­ce­sen kør­te sa­m­ar­bej­det mel­lem ryt­ter­ne og den un­ge ty­sker skævt, og DCU end­te med at op­si­ge Mey­er.

I i 2011 over­tog Casper Jør­gen­sen, der selv har væ­ret en del af hol­det og vun­det tre VM- me­dal­jer og en OL­me­dal­je, an­sva­ret. Og den tid­li­ge­re Jeg tror på, at vi kom­mer til at kø­re med om me­dal­jer­ne, men skul­le vi en­de med at bli­ve slå­et med gan­ske få hund­re­de­de­le og sam­ti­dig kø­re en fan­tom­tid, vil jeg og­så væ­re til­freds ba­ne­ryt­ter står sta­dig i spid­sen ved VM i Lon­don.

» Det er vig­tigt for os, at vi har kun­net fø­re kul­tu­ren vi­de­re med Casper. Prin­cip­per­ne og man­tra­er­ne fra Hei­kos tid går igen, selv­om der selv­føl­ge­lig er man­ge ting, som er ble­vet skå­ret til hen ad vej­en. «

Det er bå­de ble­vet til me­dal­jer i 2013 og 2014 med en ny ge­ne­ra­tion af ryt­te­re, hvor Ras­mus Qu­aa­de, Las­se Nor­man Han­sen og Casper Folsach har væ­ret de gen­nem­gå­en­de fi­gu­rer. Ved det­te VM er de al­le tre med igen, men de får skarp kon­kur­ren­ce fra de un­ge ryt­te­re Casper Pe­der­sen, Nik­las Han­sen og Fre­de­rik Ro­den­berg.

» Vi har må­l­ret­tet sat­set på at få stør­re bred­de ved, at de un­ge U19ta­len­ter og­så skal kø­re på ba­nen. Vi har nå­et et fan­ta­stisk bund­ni­veau med ot­te mand, der al­le kan kø­re un­der fi­re mi­nut­ter, men prø­vel­sen er at få løf­tet top­ni­veau­et. Vi skal ned og slå den dan­ske re­kord fra OL i 2012. Jeg tror på, at vi kom­mer til at kø­re med om me­dal­jer­ne, men skul­le vi en­de med at bli­ve slå­et med gan­ske få hund­re­de­de­le og sam­ti­dig kø­re en fan­tom­tid, vil jeg og­så væ­re til­freds, « fast­slår Lars Bonde.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.