Lod mænd vold­ta­ge dat­ter på fær­ge

BT - - NYHEDER -

TIL­TA­LE Ærø- fær­gen, er ik­ke iden­ti­fi ce­re­de.

» Eft er­forsk­nin­gen i den nye sag er sket med af­sæt i den tid­li­ge­re sag, hvor pi­gens mor og sted­far blev idømt hen­holds­vis ot­te og syv års fængsel for blandt an­det voldtægt og med­vir­ken til voldtægt, « si­ger Ka­ri­na Skou, der vil gå eft er at få den 54- åri­ge mor idømt en til­lægs­straf.

HBJ kom i po­li­tiets sø­ge­lys, da den 11- åri­ge pi­ge be­tro­e­de sig til sin ple­je­mor og for­tal­te om de seksu­el­le over­greb, hun var ble­vet ud­sat for. Kort eft er blev bå­de mo­de­ren om hen­des da­væ­ren­de kæ­re­ste an­holdt. I som­mer lag­de Ret­ten i Hjør­ring sær­lig vægt på pi­gens de­tal­je­re­de for­kla­ring, Jeg hå­ber, at hun får den værst tæn­ke­li­ge straf for det, hun har gjort da mo­de­ren og sted­fa­ren blev kendt skyl­di­ge i voldtægt og an­dre grove seksu­el­le over­greb. Med­vir­ke­de til over­greb Den 54- åri­ge kvin­de blev des­u­den dømt for at ha­ve med­vir­ket til seksu­el­le over­greb på sin næstæld­ste dat­ter, der fandt sted i pe­ri­o­den 2000 til 2002.

An­kla­ger Ka­ri­na Skou øn­sker ik­ke at op­ly­se, hvil­ken re­la­tion den 51- åri­ge mand, der er til­talt i den nye sag, har til fa­mi­li­en.

» Jeg kan si­ge så me­get, at der ik­ke er ta­le om et fa­mi­lie­med­lem, « ly­der det fra an­kla­ge­ren.

I ju­ni sid­ste år kun­ne BT af­slø­re, at det ik­ke er før­ste gang, HBJ er i myn­dig­he­der­nes sø­ge­lys. Hen­des æld­ste dat­ter, KJ, stod i 2003 frem i BT, hvor hun for­tal­te om si­ne to yn­gre sø­stres kamp for at slip­pe væk fra den al­ko­ho­li­se­re­de mor, der har om­sorgs­svig­tet si­ne i alt seks børn.

I for­bin­del­se med den nye til­ta­le mod HBJ, har BT talt med dat­te­ren KJ. Hun er ik­ke over­ra­sket over at se sin mor væ­re ho­ved­per­son i en ny sag af sam­me ka­rak­ter som den for­ri­ge.

» Jeg hå­ber, at hun får den værst tæn­ke­li­ge straf for det, hun har gjort, « si­ger dat­te­ren.

Den 11- åri­ge pi­ge, der er off er i den se­ne­ste sag, kom til ver­den i 2005, hvor KJ hav­de afb rudt kon­tak­ten til sin mor. Hun har der­for ik­ke et tæt for­hold til sin sø­ster, men for­tæl­ler, at hun er i go­de hæn­der hos en ple­je­fa­mi­lie, hvor hun får hjælp til at be­ar­bej­de over­gre­be­ne.

Af hen­syn til den 11- åri­ge pi­ges ano­ny­mi­tet op­træ­der KJ ano­nymt. Hen­des ful­de iden­ti­tet er redaktionen be­kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.