9- 0 til Hil­lary

BT - - NYHEDER -

SU­PER TUESDAY par­ti­et går i op­løs­ning med en mand som Trump i spid­sen.

Mod­sat fryg­ter de­mo­kra­ter­ne, at USA vil be­væ­ge sig i den for­ker­te ret­ning med me­re frem­med­had og po­li­tisk split­tel­se, og at USA’s om­døm­me igen bli­ver for­hadt som un­der Ge­or­ge W. Bus­hs re­ge­rings­tid, « si­ger Emil Lee Mad­sen.

BT har spurgt uden­rigs­ord­fø­re­re fra samt­li­ge par­ti­er i Fol­ke­tin­get, hvem de vil­le stem­me på, hvis val­get til præ­si­den­tem­be­det i 2017 stod mel­lem den Do­nald Trump og Hil­lary Cl­in­ton.

MAG­TENS TRE­DE­LING USA føl­ger det po­li­ti­ske sy­stem og­så mag­tens tre­de­ling, som vi ken­der det her­hjem­me. Præ­si­den­ten

IKon­gres­sen,

Dom­sto­le­ne

Kon­gres­sen

J eg vil­le stem­me på Hil­lary

Hil­lary har fo­kus på ud­syn

Hold atom­vå­ben væk fra ham

ud­gør ale­ne den udø­ven­de magt, som vi ken­der det fra re­ge­rin­gen.

som be­står af se­na­tet og re­præ­sen­tan­ter­nes hus, ud­gør Fol­ke­tin­get. Det er her, den lov­gi­ven­de magt hø­rer hjem­me.

er den døm­men­de magt, bå­de i USA, hvor der hed­der hø­jeste­ret, og her­hjem­me.

be­slut­ter og ved­ta­ger love, men præ­si­den­ten kan ned­læg­ge ve­to mod dem .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.