Seksår­ig død ef­ter ulyk­ke i sø på Fyn

BT - - NYHEDER -

En seksår­ig dreng, der søn­dag blev fun­det liv­løs i en sø i Trun­derup mel­lem Oden­se og Svend­borg, er af­gå­et ved dø­den. Det be­kræf­ter Jens Fri­is Chri­sten­sen, le­der af lo­kal­po­li­ti­et i Faa­borg- Midt­fyn, over for TV2 Fyn. Den seksår­i­ge dreng blev fun­det i sø­en søn­dag ef­ter en halv ti­mes ef­ter­søg­ning, hvor­ef­ter han blev bragt til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Her lød mel­din­gen, at dren­gen var i li­ve, men i kri­tisk til­stand. Ulyk­ken ske­te om for­mid­da­gen søn­dag 28. fe­bru­ar. Fyns Po­li­ti for­tal­te søn­dag, at for­æl­dre­ne fryg­te­de, at dren­gen var fal­det el­ler krav­let ud i sø­en på ejen­dom­men. De hop­pe­de der­for selv i van­det for at le­de ef­ter ham, men det var red­nings­mand­ska­bet, der fandt dren­gen lig­gen­de liv­løs i van­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.