Her er mit nye liv

BT - - NYHEDER -

BT I QA­TAR prin­sen. Jeg har ik­ke mødt ham per­son­ligt før, og jeg må si­ge, han le­ver op til for­vent­nin­ger­ne. Han er su­per sej og dej­ligt af­slap­pet, « si­ger Eb­be Sand.

Eb­be Sand og hans fa­mi­lie flyt­te­de til Du­bai i 2014 af hen­syn til søn­nen Mik­kel, der har det me­get bed­re un­der var­me­re him­mel­strøg. Du­bai har sol og var­me det me­ste af året.

De, som ken­der Eb­be Sand per­son­ligt, vil vi­de, at han nød at bo i Dan­mark, ef­ter han slut­te­de kar­ri­e­ren med syv år i ud­lan­det i ty­ske Schal­ke 04. Fa­mi­li­en hav­de det skønt i Sil­ke­borg med ven­ner og fa­mi­lie, men bag fa­ca­den gem­te sig en hård kamp for søn­nen Mik­kels hel­bred og triv­sel.

For 16- åri­ge Mik­kel Sand li­der af en sjæl­den grad af skim­melsvam­pe­al­ler­gi, og selv om fa­mi­li­en hav­de byg­get et drøm­me­hus uden det mind­ste spor af skim­melsvamp i Sil­ke­borg- for­sta­den Svej­bæk, gjor­de det dan­ske kli­ma nær­mest hver­da­gen uud­hol­de­lig for Mik­kel.

Den­gang for­kla­re­de Eb­be Sand, at det var et svært valg, men at fa­mi­li­ens hel­bred kom i før­ste ræk­ke. Og det har vist sig at væ­re et godt valg. Ik­ke ba­re for Mik­kel, men for he­le Min søn Mik­kel var al­ler­gisk over­for skim­melsvamp. Han kan sim­pelt­hen ik­ke tå­le det dan­ske mil­jø fa­mi­li­en Sand. Det dan­ske drøm­me­hus blev sat til salg og solgt på ba­re 14 da­ge for 26,5 mio. kr. Mul­ti­kul­tu­relt sam­fund At bo i et mus­lim­sk land er ik­ke no­get pro­blem over­ho­ve­det, for­kla­rer den tid­li­ge­re lands­holds­stjer­ne:

» Du­bai er jo et spe­ci­elt sam­fund, for­di der bor så man­ge ud­læn­din­ge. Jeg mø­der i prin­cip­pet he­le ver­den hver dag. Mi­ne børn går i en sko­le, hvor der er 83 for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter. Det er helt unikt bå­de sprog­ligt og kul­tu­relt. De bli­ver ver­dens­bor­ge­re. «

» Alt­så, jeg er da selv ble­vet ta­get godt imod her, og er me­get glad for at væ­re her. Men el­lers vil jeg ik­ke blan­de mig i po­li­tik. Jeg vil hel­le­re snak­ke om sport. «

» Det er det, hvis du træ­der helt ud af spor­tens ver­den. Men jeg har væ­ret hel­dig – og dyg­tig om du vil – og for­må­et at bli­ve i spor­tens ver­den. Jeg har ar­bej­det med lands­hol­det som an­greb­s­træ­ner i seks år, jeg har ar­bej­det for Schal­ke, jeg har fod­bold aka­de­mi­et i Shang­hai ( Eb­be Sand er me­de­jer af Eb­be Sand Soc­cer Aca­de­my i Shang­hai, red.), og jeg er ved at star­te pro­jek­ter op i Du­bai. « tæn­ke på, at pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re har haft en hver­dag, hvor alt dre­jer sig om fod­bold, de­res hal­ve liv. He­le éns iden­ti­tet er bun­det op på fod­bold. Når man så skal be­gyn­de for­fra, så be­gyn­der man vir­ke­lig for­fra – og i en me­get sen al­der. «

» Hel­dig­vis be­slut­te­de jeg selv tids­punk­tet og kun­ne for­be­re­de mig på det. Men al­li­ge­vel var der en pe­ri­o­de, hvor jeg sav­ne­de at spil­le fod­bold og sav­ne­de det ki­ck, det gi­ver. Jeg be­gynd­te som sport­s­chef i Sil­ke­borg, og så ud­vik­le­de det sig der­fra. «

» Det er vig­tigt at le­ve i nu­et. Og hvis du vil væ­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, kræ­ver det 100 pct. fo­kus. Men de sid­ste år af kar­ri­e­ren er det og­så vig­tigt at tæn­ke over, hvad man vil bag­ef­ter. Og i fri­ti­den i Dan­mark er der jo mu­lig­hed for at ta­ge brevsko­ler og on­li­ne- kur­ser og det vil jeg op­for­dre til. Jeg har selv ta­get en ud­dan­nel­se som byg­nings­in­ge­ni­ør, in­den jeg blev pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, « si­ger Eb­be Sand. Mi­ne børn går i en sko­le, hvor der er 83 for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter. Det er helt unikt bå­de sprog­ligt og kul­tu­relt. De bli­ver ver­dens­bor­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.