Sel­sk­ab­støm­mer skjul­te Ro­lex- ure og B& O- ud­styr

BT - - NYHEDER -

SKJUL Ro­lex- ure, B& O- ud­sty r, Kaa­re Kl­int- ma­le­ri­er, skul­p­tu­rer, de­sig­ner­møb­ler og for mindst 100.000 kro­ner Hen­ning Kop­pel­sølv­be­stik. Alt det skjul­te den døm­te sel­sk­ab­støm­mer Bjørn Stiedl i en lej­e­lej­lig­hed i Bar­ce­lo­na. Sel­sk­ab­støm­me­ren er ons­dag i Østre Lands­ret ble­vet idømt tre et halvt års fængsel for skyld­ner­svig af sær­lig grov be­skaff en­hed.

Han for­søg­te at gem­me vær­di­gen­stan­de for myn­dig­he­der­ne, da han i 2012 søg­te om gælds­sa­ne­ring.

Bjørn Stiedl skyl­der sta­ten om­kring 82 mil­li­o­ner kro­ner eft er en dom for sel­sk­ab­støm­ning fra 2009, hvor han fi k seks års fængsel.

Den gæld, på­står han, kan han ik­ke be­ta­le. Stor og håb­løs gæld Der­for søg­te han i 2012 om gælds­sa­ne­ring.

Gælds­sa­ne­ring kan man få til­delt, hvis man har en stor og håb­løs gæld. Den bli­ver ned­sat til et be­løb, man har mu­lig­hed for at be­ta­le.

Ud over gen­stan­de­ne i Bar­ce­lo­na­lej­lig­he­den blev kon­ti i ud­lan­det, en BMW og en ejen­dom i Syd­frank­rig til 12,5 mil­li­o­ner kro­ner skjult for myn­dig­he­der­ne.

For­melt set var vær­di­er­ne re­gi­stre­ret i uden­land­ske sel­ska­ber og fon­de.

Men re­elt var de ejet af den 55- åri­ge sel­sk­ab­støm­mer.

» Det var må­ske mest na­tur­ligt, at kon­tie­ne stod i Bjørns navn, men jeg tror ik­ke, at han hav­de no­get øn­ske om at op­gi­ve, at han hav­de de pen­ge, « har Bjørn Stiedls tid­li­ge­re sekretær for­talt i by­ret­ten. Næg­ter sig skyl­dig Dom­men er en stad­fæ­stel­se af by­ret­tens af­gø­rel­se. Bjørn Stiedl har gen­nem he­le for­lø­bet næg­tet sig skyl­dig.

Myn­dig­he­der­ne i Schweiz, en­gel­ske Jer­sey, Spa­ni­en, Frank­rig, Luxem­bourg og Lie­ch­tenste­in har bi­dra­get til eft er­forsk­nin­gen.

Det er be­mær­kel­ses­vær­digt, da Schweiz, Lie­ch­tenste­in og Luxem­bourg tra­di­tio­nelt sæt­ter bank­hem­me­lig­he­den højt.

Straff eram­men for skyld­ner­svig er fængsel i op til et år og seks må­ne­der.

I grove­re til­fæl­de er straff eram­men fængsel i op til ot­te år. Jeg tror ik­ke, at han hav­de no­get øn­ske om at op­gi­ve, at han hav­de de pen­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.