Ram de ra­bi­a­te ima­mer på pun­gen

BT - - DEBAT -

Da gangster­bos­sen Al Ca­po­ne hu­se­re­de i Chi­ca­go i 20er­ne, for­søg­te po­li­ti­et at få ham dømt for al­le de mord, som de vid­ste, at han hav­de på samvit­tig­he­den. Men uden held – Ca­po­ne var for smart. Til sidst fandt man på at gra­ve i no­get min­dre vig­tigt, nem­lig man­dens skat­te­for­hold, og dét gav ham en­de­lig den fortjen­te tur bag trem­mer. VI KAN FØL­GE sam­me tankegang, når det gæl­der de ra­bi­a­te ima­mer. Og der er be­stemt grund til at hand­le, for der er me­get al­vor­li­ge pro­ble­mer med ek­strem is­la­mis­me i Dan­mark.

I den­ne uge var det den aar­hu­si­an­ske Grim­høj­moské, som fyld­te me­di­er­ne. Vre­den og forag­ten blandt po­li­ti­ke­re, me­nings­dan­ne­re og al­min­de­li­ge bor­ge­re er bå­de for­stå­e­lig og åben­lys: Den ra­bi­a­te imam Abu Bilal står i moskéen og op­for­drer til ste­ning og pisk af ut­ro kvin­der, li­ge­som ima­men be­der me­nig­he­den om at slå de­res børn, hvis de ik­ke be­der til Gud.

Det har få­et fl ere til at kræ­ve moskéen luk­ket. Men der er bå­de prin­ci­pi­el­le og ra­tio­nel­le grun­de til at la­de væ­re.

Det prin­ci­pi­el­le først: De ra­bi­a­te ima­mer øn­sker et mid­delal­der­ligt og un­der­tryk­ken­de sam­fund, hvor man ik­ke kan yt­re sig frit. I Dan­mark står vi for det mod­sat­te. Hvis vi luk­ker Grim­høj­moskéen på grund af ima­mens men­ne­skefj end­ske ud­ta­lel­ser, fi ler vi lidt af vo­res yt­rings­fri­hed og vo­res prin­cip om, at folk skal døm­mes på de­res hand­lin­ger og ik­ke de­res hold­nin­ger. På dén må­de be­væ­ger vi os et lil­le skridt nær­me­re det sam­fund, som ima­mer­ne øn­sker.

Ra­tio­nelt er det og­så svært at se, hvad man vil op­nå ved at luk­ke mo­ske­en. Det fj er­ner jo ik­ke de ra­bi­a­te hold­nin­ger, og sand­syn­lig­vis vil de for­fær­de­li­ge præ­di­ke­ner blot fort­sæt­te i an­dre og me­re lys­sky lo­ka­ler – hvor der til­med vil bli­ve skru­et en tand op for re­to­rik­ken.

Nej, vi skal ik­ke luk­ke Grim­høj­moskéen. Til gen­gæld kan vi ram­me de ra­bi­a­te ima­mer på pen­ge­pun­gen. FOR HALVAN­DET ÅR si­den af­slø­re­de den­ne avis for ek­sem­pel, at for­e­nin­gen bag en nu ned­lagt moské på Grimhøjvej uret­mæs­sigt hav­de mod­ta­get me­re end 1,3 mil­li­on kro­ner i så­kaldt lo­ka­le- og ak­ti­vi­tet­stilskud fra Aar­hus Kom­mu­ne. Pen­ge­ne skul­le of- Hvis Do­nald Trump el­ler Hil­lary Cl­in­ton bli­ver præ­si­dent, hvad vil det før­ste, de ta­ger fat på, så væ­re? fi ci­elt væ­re brugt på mi­ni­put­fod­bold, vol­ley­ball og sløj­dun­der­vis­ning, men der var hver­ken sport­s­fa­ci­li­te­ter el­ler værk­sted på adres­sen.

Sa­gen end­te med, at kom­mu­nen stop­pe­de støt­ten til for­e­nin­gen og kræ­ve­de nog­le af pen­ge­ne be­talt til­ba­ge.

Den tid­li­ge­re imam Ah­med Ak­ka­ri skri­ver i sin bog ’ Min af­sked med is­la­mis­men’ om om­fat­ten­de snyd med off ent­li­ge mid­ler blandt mus­lim­ske for­e­nin­ger, som re­elt fun­ge­rer som ek­stre­mi­sti­ske mo­ske­er. Dan­ske kom­mu­ners støt­te­o­rd­nin­ger og evin­de­li­ge pro­jek­t­ma­ge­ri – sær­ligt på in­te­gra­tions­om­rå­det – er sim­pelt­hen med til at fi nan­si­e­re ek­stre­mis­men.

Hvis vi vil le­ve i et åbent og frit sam­fund, må vi ac­cep­te­re, at ra­bi­a­te ima­mer præ­di­ker had og un­der­tryk­kel­se. Men vi skal ik­ke ac­cep­te­re, at de gør det for vo­res pen­ge.

Nok kan vi bli­ve eni­ge om, at ste­ning og pisk er vær­re end snyd med kom­mu­na­le støt­te­kro­ner. Og det er for­stå­e­ligt, at for­ar­gel­sen over det før­ste er stør­re end over det sid­ste.

Men vi må ram­me ima­mer­ne, hvor vi kan – og det er på pen­ge­pun­gen.

PA­NE­LET Vi må ram­me ima­mer­ne, hvor vi kan – og det er på pen­ge­pun­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.