Til­ba­ge ef­ter næst

BT - - NYHEDER -

RUM­FART Da Scott Kel­ly 27. marts sid­ste år gik om bord i rum­ra­ket­ten, var det vel­vi­den­de, at han ik­ke vil­le ven­de til­ba­ge til Jor­den, før næ­sten et år var gå­et. I går lan­de­de astro­nau­ten og to rus­si­ske kol­le­ga­er så i Ka­sak­h­stan ef­ter 340 da­ge i rum­met. Den 52- åri­ge ame­ri­ka­ner hæ­ve­de sin knyt­te­de næ­ve i tri­umf, da han i går blev he­vet op af rum­kaps­len i Ka­sak­h­stan. For før­ste gang i næ­sten et år be­fandt han sig igen på jor­den ef­ter at ha­ve svæ­vet 400 ki­lo­me­ter over den blå pla­net i de fo­re­gå­en­de 340 da­ge.

Kort ef­ter lan­din­gen blev Scott Kel­ly sendt til un­der­sø­gel­ser og dna­testt, men i sid­ste uge ud­tal­te han til CNN, at han sag­tens kun­ne ha­ve fort­sat ru­me­ven­ty­ret i end­nu læn­ge­re tid:

» Jeg kun­ne fort­sæt­te i 100 da­ge el­ler 100 år end­nu, « sag­de han til CNN, hvor han i in­ter­viewet og­så ud­tryk­te et savn ved at skul­le for­la­de rum­sta­tio­nen ef­ter så lang tid:

» Jeg kom­mer nok ik­ke til at se den ( rum­sta­tio­nen, red.) igen. Jeg har flø­jet i rum­met fi­re gan­ge nu, så set i det per­spek­tiv bli­ver det svært, men jeg ser helt sik­kert frem til at kom­me til­ba­ge til Jor­den. Jeg har væ­ret her­op­pe i me­get lang tid, og når jeg tæn­ker over det, fø­les det nog­le gan­ge, som om jeg har le­vet he­le mit liv her­op­pe. «

Un­der det lan­ge op­hold i rum­met har Scott Kel­ly do­ku­men­te­ret det an­der­le­des liv på Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS igen­nem en fo­tol­in­se og har og­så ta­get fan­ta­sti­ske bil­le­der af Jor­den, som folk lø­ben­de har kun­net føl­ge med i på de so­ci­a­le me­di­er. Blandt an­det fik den ame­ri­kan­ske astro­naut ta­get bil­le­der af Le­vi’s Sta­di­um i San­ta Cla­ra i Ca­li­for­ni­en un­der den 50. Su­per Bowl samt sin egen rumvan­dring uden­for rum­sta­tio­nen. Rus­ser har re­kor­den Den vig­tig­ste mis­sion for Scott Kel­ly og hans rus­si­ske kol­le­ga Mik­hail Kor­ni­en­ko var dog ik­ke at ta­ge bil­le­der. Det var at sup­ple­re Nasa med vi­den om, hvor­dan lang tid i rum­met på­vir­ker et men­ne­ske fy­sisk og psy­kisk - alt sam­men med hen­blik på, om et men­ne­ske kan kla­re den lan­ge rej­se til Mars. Jeg har væ­ret her­op­pe i me­get lang tid, og når jeg tæn­ker over det, fø­les det nog­le gan­ge, som om jeg har le­vet he­le mit liv her­op­pe

Scott Kel­ly er med den lan­ge mis­sion den ame­ri­ka­ner, der har op­holdt sig længst tid i rum­met. Til­sam­men har han ef­ter lan­din­gen i Ka­sak­h­stan væ­ret i alt 520 da­ge væk fra Jor­den. Det er dog den rus­si­ske kos­mo­naut Gennady Pa­dal­ka, der har re­kor­den for flest da­ge i rum­met – nem­lig 879 da­ge.

TORS­DAG 3. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.