Tvil­lin­ge- mis­sion

BT - - NYHEDER -

ASTRO­NAUT- GE­NER Mens astro­nau­ten Scott Kel­ly be­fandt sig 400 ki­lo­me­ter ude i rum­met, delt­og hans enæg­ge­de tvil­lin­ge­bror og tid­li­ge­re astro­naut Mark Kel­ly, og­så i mis­sio­nen - på Jor­den. Nasa vil sam­men­lig­ne re­sul­ta­tet af tvil­lin­ger­nes vidt for­skel­li­ge liv igen­nem den 340 da­ge lan­ge mis­sion. Det sker som led i at gø­re en mis­sion til Mars mu­lig i frem­ti­den. Scott Kel­ly lan­de­de i går på Jor­den ef­ter næ­sten et år i rum­met. Un­der- vejs har Nasa be­nyt­tet mu­lig­he­den for at sam­men­lig­ne tests mel­lem ham og Mark Kel­ly. Vi­den til Mars- tur Tyng­de­kraf­tens på­virk­ning på tvil­lin­ger­nes krop – hen­holds­vis ude i rum­met og til­ba­ge på Jor­den – kan gø­re for­ske­re klo­ge­re på, om et men­ne­ske over­ho­ve­det kan kla­re den lan­ge rum­rej­se til Mars en­gang i frem­ti­den.

Vægt­løs­he­den i rum­met kan nem­lig ha­ve ne­ga­ti­ve føl­ger så­som knog­les­kør­hed og syns­for­styr­rel­ser, og der­for er tvil­lin­ge­stu­di­et vig­tigt. Hos Nasa er man be­gej­stret over mis­sio­nens for­løb:

» Scott ( Kel­ly, red.) er den før­ste ame­ri­kan­ske astro­naut, der har op­holdt sig et år i rum­met og der­i­gen­nem hjul­pet os ta­ge et gi­gan­tisk skridt i ret­ning af at sæt­te fod på Mars, « sag­de Char­les Bol­den, ad­mi­ni­stra­tor for Nasa, i for­bin­del­se med lan­din­gen af Scott Kel­lys rum­kap­sel i Ka­sak­h­stan.

Scott Kel­lys lan­ge rum­rej­se gi­ver des­u­den og­så et ind­blik i, hvor­dan krop­pen på­vir­kes fy­sisk af strå­ling og men­talt af stress og iso­la­tion gen­nem læn­ge­re op­hold i rum­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.