Dan­marks hem­me­li­ge mil­li­ar­dær

BT - - NYHEDER -

Det før­te til Martin Møl­ler Ni­el­sens før­ste virk­som­hed, som pro­du­ce­re­de til­be­hør, og der­fra var der ik­ke langt til den næ­ste.

Han køb­te sit før­ste brug­te fl y, sat­te det i stand og solg­te det - i en al­der af ba­re 21 år - vi­de­re med en klæk­ke­lig fortje­ne­ste. I 1990 op­ret­te­de han NAC, som i dag rå­der over me­re end 200 fl y og har af­de­lin­ger i Ir­land, Sin­ga­po­re og USA,

» Han er sim­pelt­hen fo­rel­sket i fl yve­ma­ski­ner, « si­ger er­hvervs­mand og be­sty­rel­ses­for­mand i Berlingske Me­dia Kim Gra­ven- Ni­el­sen, som har ar­bej­det sam­men med og kendt Martin Møl­ler Ni­el­sen si­den 2008, og har stor respekt for ik­ke ba­re hans dyg­tig­hed, men og­så hans dri­ve.

» Når man har igang­s­at tin­ge­ne selv, skabt det he­le selv, og så en­der på så­dan en li­ste, så tror jeg, at vi al­le­sam­men skal væ­re im­po­ne­re­de, « si­ger Kim Gra­ven- Ni­el­sen om Martin Møl­ler Ni­el­sens de­but på For­bes li­ste over ver­dens ri­ge­ste, og til­fø­jer:

» For Martin tror jeg dog al­drig, at pen­ge­ne har væ­ret en driv­kraft . Han er ut­ro­lig nøj­som, fl as­her ik­ke si­ne pen­ge. Der er in­gen ek­stra­va­gan­ce i hans liv. « Gan­ske god løn I in­ter­viewet med Berlingske lag­de Martin Møl­ler Ni­el­sen ik­ke skjul på, at han fi k en gan­ske god løn, men at den hver­ken blev brugt på dy­re hu­se el­ler bi­ler.

Trods for­mu­en på 11 mia. kro­ner, dyr­ker han al­min­de­lig­he­den.

» Han er en ar­bejd­s­om mand, som el­sker fl yv­ning, og har væ­ret i stand til at gø­re sin hob­by til sin for­ret­ning. «

Selv­om det er lyk­ke­des Martin Møl­ler Ni­el­sen at væ­re kap­ta­jn i sit eget liv, er han til­sy­ne­la­den­de fl øjet udenom den sto­re kær­lig­hed. Iføl­ge For­bes er han i hvert fald sing­le og har hel­ler in­gen børn. Han er bo­sat i Lon­don.

Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen ........................................................................................... 13,1 mia. $ An­ders Holch Povls­en ......................................................................................... 5,2 mia. $ Ni­els Pe­ter Lou­is- Han­sen ................................................................................. 3,8 mia. $ Lars Lar­sen .................................................................................................................. 3,1 mia. $ Han­ni Toos­buy Ka­sprzak .................................................................................. 2,6 mia. $

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.