Beg­ge sø­stre er ’ skud­børn’ og har fød­sels­dag hvert 4. år

BT - - NYHEDER -

Ame­ri­kan­ske Me­lis­sa Croff fød­te man­dag 29. fe­bru­ar en lil­le dat­ter på Hen­ry Ford Ma­comb Ho­spi­tal i sta­ten Mi­chi­gan. Fød­sels­da­to­en be­ty­der, at lil­le Eve­lyn Joy først har fød­sels­dag om fi­re år, når der igen er skudår. Men Me­lis­sa og Chad Croff kun­ne hol­de en dob­belt­fejring i man­dags. Det var nem­lig og­så de­res an­den dat­ters fi­re års fød­sels­dag. Eli­an Adaya blev nem­lig født præ­cis den sam­me dag som sin nye lil­le­sø­ster, og sø­sken­de­par­ret er nu fæl­les om at kun­ne hol­de of­fi­ci­el fød­sels­dag 29. fe­bru­ar. Me­lis­sa Croff an­kom til ho­spi­ta­let 10 da­ge ef­ter sin ter­min, og er over­ra­sket over fød­sels­da­to­en:

» Jeg reg­ne­de ik­ke med mu­lig­he­den for, at de blev født sam­me dag – og slet ik­ke skud­dag ( skud­dag er egent­lig al­le­re­de 24. fe­bru­ar, red.) – indtil jeg fik ve­er, mens jeg var i kir­ke, « si­ger hun i en pres­se­med­del­el­se fra ho­spi­ta­let iføl­ge CBC News.

Næ­ste gang, Eli­an Adaya og Eve­lyn Joy kan pu­ste hen­holds­vis ot­te og fi­re lys ud på lag­ka­gen, bli­ver alt­så om fi­re år, når der igen er skudår. Iføl­ge Gu­in­ness Re­kord­bog er fem det stør­ste an­tal sø­sken­de født sam­me dag – 20. fe­bru­ar. Od­dse­ne for at det sker er iføl­ge CBC News 1 til 17,8 mil­li­ar­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.