Vi gør os uma­ge

BT - - NYHEDER -

PRE­MI­E­RE ces’en be­gynd­te at rul­le. Men fak­tisk hav­de Ålen nær solgt ret­tig­he­der­ne til det gul­dæg, der nu ser ud til at bli­ve den mest suc­ces­ful­de spil­le­film­se­rie i ny­e­re tid. Det over­ve­je­de han for nog­le år si­den, da Zen­tro­pa hav­de nog­le sto­re reg­nin­ger de skul­le be­ta­le. In­gen vil­le kø­be Hel­dig­vis for den drev­ne køb­mand var in­gen rig­tigt in­ter­es­se­re­de i at kø­be, så han be­holdt ret­tig­he­der­ne, og i dag står Zen­tro­pa med en høj­kva­li­tets­se­rie, der ik­ke ba­re sko­v­ler mil­li­o­ner hjem i Dan­mark, men og­så er solgt til Tys­kland, Frank­rig, Stor­bri­tan­ni­en, samt fle­re lan­de i øst­eu­ro­pa og Lat­i­na­me­ri­ka. Og bå­de pu­bli­kum og an­mel­de­re el­sker Carl Mørck- fil­me­ne. Carl Mørck er sta­dig et lidt pa­te­tisk og sel­v­op­ta­get røv­hul, men det er jo i vir­ke­lig­he­den et råb om hjælp, når han bil­der sig ind, at han kan kla­re sig uden an­dre men­ne­sker

BT gi­ver ’ Fla­skepost fra p’ fem fuld­fe­de stjer­ner og folk vil væl­te i bif­fen for at se Ni­ko­laj Lie Kaas i ’ Fla­skepost fra p’ som den sam­spils­ram­te po­li­ti­kom­mi­sær Carl Mørck med hans tro føl­ge­s­vend, den no­get me­re udad­vend­te As­sad, der spil­les frem­ra­gen­de af Fa­res Fa­res.

Og i føl­ge fil­mens stjer­ne, Ni­ko­laj Lie Kaas, hvi­ler hol­det ik­ke på laur­bær­re­ne: Den per­son­li­ge ud­for­dring » Vi klør os i nak­ken for at gø­re det bed­re, og gør os uma­ge hver gang. For mig per­son­ligt be­ty­der pu­bli­kumstal­let ik­ke så me­get, det er den per­son­li­ge ud­for­dring, der er det vig­tig­ste. Men jeg er selv­føl­ge­lig enormt glad for at så man­ge går ind og ser fil­me­ne. «

» Carl Mørck er sta­dig et lidt pa­te­tisk og sel­v­op­ta­get røv­hul, men det er jo i vir­ke­lig­he­den et råb om hjælp, når han bil­der sig ind, at han kan kla­re sig uden an­dre men­ne­sker. Og den­ne­gang åb­ner vi ham lidt me­re op, « sag­de Ni­ko­laj Lie Kaas, der be­teg­ner den nye in­struk­tør, den er­far­ne nord­mand Hans Pet­ter Mo­land som ’ et friskt pust’,

» Det er al­tid godt at ryste po­sen en gang imel­lem. Det åb­ner nye mu­lig­he­der, « sag­de Ni­ko­laj Lie Kaas in­den han som den sid­ste gik ind i Im­pe­ri­al sam­men med sin hu­stru, An­ne Lang­kil­de, for at se ’ Fla­skepost fra P’, der med stor sand­syn­lig­hed vil bli­ve den mest se­te film i dan­ske bi­o­gra­fer i år.

TORS­DAG 3. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.