Kul­tur Nor­dic Noir med klas­se

BT - - KULTUR -

FILM med si­ne smuk­ke bil­le­der, dan­ske Ni­ck­las Sch­midt har kom­po­ne­ret et fl ot og my­tisk so­und­tra­ck, og Hans Pet­ter Mo­land har sat det he­le fl ot i sce­ne.

Og så kan jeg rig­tig godt li­de det re­li­gi­øse te­ma, som gen­nem­sy­rer he­le fi lmen i bå­de ind­hold og ud­tryk – en fi n al­le­go­ri for det mo­der­ne men­ne­ske, som har mi­stet bar­ne­tro­en og ide­en om, at der er no­get, der er stør­re end en selv der­u­de. Er Gud der­u­de? Må­ske er den mang­len­de tro grun­den til det mo­der­ne men­ne­ske - og Carl Mørcks – ek­si­sten­ti­el­le kri­se og til­ba­ge­ven­den­de de­pres­sio­ner. Må­ske er der al­li­ge­vel no­get der­u­de?

Her er sam­spil­let mel­lem den de­pres­si­ve og melan­kol­ske Carl Mørck ( Ni­ko­laj Lie Kaas) og den jovi­a­le og sang­vin­ske As­sad ( sven­ske Fa­res Fa­res) fæ­no­me­nalt.

De to etab­le­re­de dansk- sven­ske kræft er bæ­rer fi lmen, men skønt at se dem om­gi­vet af et nyt cast med man­ge loven­de ta­len­ter.

I fi lmens ind­led­ning dri­ver en fl askepost i land og en­der hos af­de­ling Q , hvor As­sad og Rosa ( Jo­han­ne Lou­i­se Sch­midt) i før­ste om­gang må ta­ge sig af den, for­di Carl Mørck er på sy­ge­or­lov.

Bre­vet i fl askepo­sten vi­ser sig at væ­re syv år gam­melt og fra en dreng, der sam­men med sin bror er ble­vet kid­nap­pet af en sa­di­stisk psy­ko­pat.

Umid­del­bart eft er for­svin­der to børn fra en lil­le re­li­gi­øs me­nig­hed i Jyl­land – er der en for­bin­del­se mel­lem de to sa­ger? Mørck på ba­nen As­sad må ha­ve Mørck på ba­nen, og snart er de truk­ket ind i en skræm­men­de re­li­gi­øs pa­ral­lel­ver­den og på spo­ret af en psy­ko­pat, der bort­fø­rer og myr­der små børn fra Je­hovas Vid­ner.

Ho­ved­plot­tet er godt nok langt ude, men uni­ver­set og det re­li­gi­øse/ spi­ri­tu­el­le te­ma, som om­kran­ser fi lmen, er in­ter­es­sant.

’ Fla­skepost fra P’ er dy­be­re og me­re es­sen­ti­el end de to fo­re­gå­en­de fi lm, og det - sy­nes jeg - gør den­ne fi lma­ti­se­ring me­re in­ter­es­sant. Og at den så yder­li­ge­re er kry­dret med un­der­spil­let sort hu­mor med fi ne pun­chli­nes, som Fa­res Fa­res og Ni­ko­laj Lie Kaas dyg­tigt får sat i ska­bet, gør det he­le bå­de me­re for­dø­je­ligt og ele­gant.

At plot­tet så er, som plots nu er i den­ne ty­pe fi lm - kli­ché­fyldt og po­k­kers utro­vær­digt - er lidt ær­ger­ligt: To­tal psy­ko­pat­mor­der med trau­ma­ti­se­ret barn­dom som mo­tiv for at ud­vik­le sig til sa­tans yn­gel - argh, selv­om vi be­fi nder os på den jy­ske he­de, så er det alt­så et plot, Den nor­ske in­struk­tør Hans Pet­ter Mo­land og hans fo­to­graf Jo­hn An­dreas An­der­sen har la­vet en fl ot fi lm man må læn­ge­re ud på lan­det med … og man be­hø­ver alt­så ik­ke at væ­re cand. phil. i fi lmvi­den­skab for at reg­ne slut­nin­gen ud.

Men nor­ske Pål Sver­re Ha­gen gør det godt som den dæ­mo­ni­ske demagog Jo­han­nes - det er ik­ke hans skyld, at ho­ved­plot­tet er li­ge lov­lig langt ude. Flot og vel­kom­po­ne­ret Når det er sagt, så er ’ Fla­skepost fra P’ en fl ot og vel­kom­po­ne­ret thril­ler, der be­vi­ser, at Nor­dic Noir sta­dig le­ver, og at det nor­di­ske bro­der­folk alt­så kan no­get helt unikt, når de slår pjal­ter­ne sam­men.

Lad os hå­be og be­de for me­re af det sam­ar­bej­de – må­ske og­så i pro­jek­ter, der hand­ler om an­det end trau­ma­ti­se­re­de ma­ni­a­cs, der myr­der løs, for­di de som børn sad skævt på pot­ten …

Men lad mig slå fast: De man­ge Carl Mørck og Jus­si Ad­ler fans kom­mer ik­ke til at gå skuff ede ud af biff en. Fil­men hol­der, hvad den lover – og me­re til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.