Pop­pens for­tæl­ler

Jør­gen de My­li­us fyl­der 70 år

BT - - NAVNE -

70 ÅR I OVER­MOR­GEN Me­lo­di Grand Prix i 1978, det hav­de haft en lang pau­se i Dan­mark, og det blev me­re el­ler min­dre et skæb­ne­fæl­les­skab mel­lem mu­sik­ken og man­den. He­le 11 gan­ge var han vært og til­ret­te­læg­ger af det dan­ske Me­lo­di Grand Prix, og 24 gan­ge var han kom­men­ta­tor ved den eu­ro­pæ­i­ske fi na­le. Og­så bidt af ord Det kan nær­mest ik­ke la­de sig gø­re at næv­ne al­le de for­skel­li­ge mu­si­kud­sen­del­ser, han har stå­et bag gen­nem ti­den, men det er da værd at næv­ne, at 70- års fød­sels­da­gen ik­ke med­fø­rer tavs­hed fra My­li­us. Han har en ti­mes Hit­hou­se hver dag på DR P5 kl. 18- 19, og der­u­d­over præ­sen­te­rer han en del po­rtræt­ter på kend­te mu­si­ke­re og op­træ­der rundt i lan­det som dj, fored­rags­hol­der og kon­fe­ren­ci­er.

Det er ik­ke kun i ra­dio og tv, at Jør­gen de My­li­us har brugt sin tid. Han har skre­vet tek­ster til mas­ser af san­ge, han har skre­vet bi­o­gra­fi er om f. eks. Cliff Ri­chard, El­vis Pres­ley, Jod­le Bir­ge og om Dansk Me­lo­di Grand Prix.

Jør­gen de My­li­us har væ­ret gift med gra­fi ke­ren Jyt­te de My­li­us 19751995. De har sam­men bør­ne­ne Lou­i­se, So­fi e og Oli­ver. I 2003 gift ede han sig med tand­læ­ge, In­ger Di­ers ( nu In­ger de My­li­us), som han har døtre­ne Ro­se og Ca­mill med samt In­gers dat­ter, Clau­dia. In­ger de My­li­us er ejer af Fre­de­riks­berg Tand­kli­nik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.