Lin­da P. – nu med mand

BT - - TV/ RADIO -

Den 31- åri­ge ko­mi­ker Lin­da P., kendt fra bl. a. ’ Pi­ger på prø­ve­løsla­del­se’, blev skilt fra sin eks­ko­ne for to år si­den. Nu har hun igen ka­stet sig ud i kær­lig­he­den, og den­ne gang er det en mand, der har få­et pul­sen op hos den kæk­ke ko­mi­ker.

» Vi har kun væ­ret kæ­re­ster i fi­re må­ne­der, men det fø­les som al­tid. Jeg tror og­så, det er før­ste gang, jeg har op­le­vet en ro­man­tisk kær­lig­hed, « be­kræf­ter hun over for uge­bla­det Her & Nu.

Man­den, der har vun­det den tid­li­ge­re les­bi­ske ko­mi­kers hjer­te, hed­der An­ders Grau, og de to ko­mi­ke­re mød­tes som kol­le­ger på ’ Det alt for sto­re Lin­da P. show’. Ef­ter en tid som med­vær­ter be­gynd­te kær­lig­he­den at spi­re.

» Selv­føl­ge­lig hav­de jeg selv nog­le tan­ker om det i be­gyn­del­sen. Må­ske er 90 pro­cent af mi­ne fans les­bi­ske, der tæn­ker ’ Men selv­føl­ge­lig for­står folk godt, at kær­lig­hed er kær­lig­hed, « for­tæl­ler Lin­da P., som end­nu ik­ke er flyt­tet sam­men med sin nye kær­lig­hed.

Det hu­mo­ri­sti­ske par de­ler ik­ke læn­ge­re ar­bejds­plads. An­ders Grau ar­bej­der nu som ra­diovært på P3, mens Lin­da P. er i gang med at skri­ve på sit nye show, som ud­kom­mer til sep­tem­ber. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 30, Mel­lem: 28, Svær: 13

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.