Med kni­ven for

BT - - SPORTEN -

svært at ind­hen­te, « si­ger midt­ba­ne­spil­le­ren Tim Sparv, der sup­ple­res af Pio­ne Si­sto.

» De her in­ter­ne kam­pe har en stor be­tyd­ning i top­stri­den, så vi ved, det er en helt enormt vig­tig kamp. Vi har am­bi­tio­ner om at vin­de liga­en, så vi skal hæn­ge på nu, « si­ger må­l­hel­ten fra de to Eu­ro­pa Le­ague- kam­pe mod Man­che­ster Uni­ted. Den nye stor­kamp I og med det nu er FC Midtjyl­land, der skal hæn­ge på, er rol­ler­ne byt­tet rundt. Sid­ste år hal­te­de FC Kø­ben­havn eft er midtjy­der­ne he­le sæ­so­nen, og det sam­me var til­fæl­det året før, da Ul­ve­ne dog smed bå­de gul­det, søl­vet og den in­ter­ne hå­ne­ret over FCK til al­ler­sidst.

Net­op det fak­tum vid­ner om, at der nu er ta­le om en re­gu­lær stor­kamp og et re­gu­lært ri­va­l­op­gør. En­gang var FC Midtjyl­land opkom­lin­gen, men så­dan er det ik­ke me­re. Nu har jy­der­ne et mester­skab på samvit­tig­he­den, så det er to væ­sent­ligt me­re li­ge­vær­di­ge mod­stan­de­re, der kryd­ser klin­ger, end det var en­gang.

» Vi er ri­va­ler for FCK. Vi har væ­ret et top­hold læn­ge, og det sam­me har de, « kon­sta­te­rer Pio­ne Si­sto tørt. Jess Thorup ud­dy­ber: » Jeg sy­nes, man kan for­nem­me, at kam­pe­ne mod FC Kø­ben­havn nu er de sto­re kam­pe. Det vid­ner om, at vi – fra at ha­ve væ­ret et hold i sub­top­pen – nu er i top to- tre- fi re- styk­ker. Der­for er en kamp mod FCK no­get spe­ci­elt. For­di al­le for­ven­ter, FCK bli­ver me­ster i år, og for­di de er i den ab­so­lut­te top hvert år. Det er dér, man kan må­le og ve­je sig og fi nde ud af, hvor hol­det og trup­pen er i for­hold til det bed­ste. Det er helt spe­ci­elt, « fast­slår ch­eft ræ­ne­ren, der kan se til­ba­ge på mas­ser af krig på kni­ven de to klub­ber imel­lem set over de sid­ste år.

Og der var kni­ven så igen. Krig på kni­ven – og kniv for stru­ben. Det kan kun bli­ve et skar­ps­le­bent op­gør i Her­ning i aft en.

Jess Thorup Hvis vi ta­ber, vil vi væ­re ni po­int eft er, og det vil ik­ke væ­re re­a­li­stisk at tro på, at vi kan hen­te det med den sty rke, FC Kø­ben­havn har vist

Pio­ne si­sto

TORS­DAG 3. MARTS 2016

Der bli­ver ik­ke plads til at sæt­te me­get til. Ik­ke ba­re på grund af FCK. AaB og Brønd­by kan og­så kom­me, og det sam­me gæl­der an­dre hold. Så jeg tror ik­ke, der skal sæt­tes ret me­get over sty r, før vi bli­ver over­ha­let. Jeg tror, det bli­ver en tæt top Det er op til jer, hvil­ke for­vent­nin­ger I har til mig. Det vig­tig­ste for mig er mi­ne eg­ne for­vent­nin­ger til mig selv, og de for­vent­nin­ger hol­det og Jess har. Jeg skal ik­ke tæn­ke så me­get over, hvad an­dre sy­nes. Men må­le­ne mod Man­che­ster Uni­ted gav mig da en hel mas­se selv­til­lid. Alt an­det vil­le væ­re mær­ke­ligt. Det var in­ter­na­tio­na­le kam­pe mod et stort hold, så det var fedt at få lov til at prø­ve mig af

mod dem sam­men med hol­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.