Lær­dom­men før stor­kam­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AT BY­DE SU­PER­LIGA­EN vel­kom­men til­ba­ge eft er vin­ter­pau­sen var lidt af en vir­ke­lig­heds­ju­ste­ring. Og­så den­ne gang. For fø­lel­sen var vel egent­lig vel­kendt, at for­vent­nin­gen er stor. Ja, man går re­gu­lært og glæ­der sig, og så bli­ver man eft er en vin­ter med bå­de Pre­mi­er Le­ague og Cham­pions Le­ague en lil­le smu­le over­ra­sket over igen at skul­le væn­ne øjet til det, det og­så ser.

Men Su­per­liga­en er ik­ke Pre­mi­er Le­ague, og det er fi nt nok. Den til­by­der os no­get an­det, og det var godt at få den i gang, og jeg så i hvert fald én god fod­bold­kamp, op­gø­ret i Her­ning i man­dags mel­lem FC Midtjyl­land og AaB.

Og nu får vi så al­le­re­de i aft en en ny – på pa­pi­ret – stor kamp i Her­ning, hvor FC Kø­ben­havn kom­mer for at spil­le den kamp, som stormen Gorm fi k afl yst i de­cem­ber.

Det er in­dis­kuta­belt Su­per­liga­ens to stær­ke­ste trup­per, der står over for hin­an­den. Det er de to klub­ber, der sat­ser og in­ve­ste­rer mest i jag­ten på det dan­ske mester­skab. LÆR­TE FØR­STE SUPERLIGASPILLERUNDE os så no­get om, hvor vi har dem i for­hold til hin­an­den?

For mig var den stør­ste lær­dom om top­hol­de­ne i før­ste spil­ler­un­de den, at AaB så bedst ud, og at det var det ene­ste af top­hol­de­ne, der ik­ke fi k hjælp af dom­mer­fejl til at hen­te de­res po­int. Tværtimod blev AaB ab­so­lut in­tet gi­vet i Her­ning i man­dags.

Men det for­hin­dre­de ik­ke nord­jy­der­ne i at lig­ne den ud­ga­ve af sig selv, som vi send­te på ju­le­fe­rie for et par må­ne­der si­den. Før­ste run­de af for­å­ret gav den sam­me for­nem­mel­se som eft er­å­ret: Når AaB spil­ler bedst, er AaB bedst i liga­en.

Ni­co­laj Thomsen spil­le­de en frem­ra­gen­de kamp i Her­ning. H an var en del bed­re end Pio­ne Si­sto, som man ri­me­lig­vis kan sam­men­lig­ne ham med. Lukas Spal­vis er bed­re end bå­de FCMs Paul Onu­a­chu og FCKs Fe­de­ri­co San­tan­der, og i må­let er AaB og­så bed­re be­sat end FCM og FCK, eft er Step­han An­der­sen er gå­et i styk­ker.

Jeg så hel­ler ik­ke et AaB- hold, der led syn­der­ligt un­der, at man har solgt Hen­rik Dals­gaard. Pa­tri­ck Kri­sten­sen var hol­det en fi n høj­re ba­ck med mas­ser af fart, go­de ind­læg og off en­siv po­wer i sit spil. Og man spil­le­de fak­tisk en hel halv­leg uden Ken­neth Emil Pe­ter­sen.

Kom jeg til at skri­ve om AaB dér? Ja, be­kla­ger. Men det var nød­ven­digt for at min­de om, at mens de to pen­ge­mæs­sigt sto­re mø­des i Her­ning i aft en til en art gi­gan­ter­nes mø­de, kan AaB i kulis­sen i mi­ne øj­ne me­get hur­tigt vi­se sig at væ­re me­get me­re end en dark hor­se. OG SÅ TIL­BA­GE og ram­me spo­ret om­kring de pen­ge­mæs­sigt to sto­re klub­ber, der mø­des i aft en.

Jeg har FCK som min fa­vo­rit bå­de her og i kam­pen om mester­ska­bet. Ik­ke for­di jeg var spe­ci­elt im­po­ne­ret over hol­det i Par­ken i søn­dags. Jeg bed mest af alt mær­ke i, at man lod Es­b­jerg le­ve i op­gø­ret i 90 mi­nut­ter. Hvis der var no­get, der en­gang var en ker­ne­kom­pe­ten­ce i FCK, var det net­op, at man me­get eff ek­tivt kun­ne af­gø­re, luk­ke og kon­trol­le­re langt de fl este kam­pe i Su­per­liga­en. Jeg føl­te, eft er­å­ret hav­de gi­vet an­tyd­nin­ger af, at vi igen var på vej i den ret­ning. Det var ba­re ik­ke, hvad vi så mod Es­b­jerg.

Det æn­drer ik­ke ved, at FCKs trup er så god, at man selv­føl­ge­lig er me­get stor fa­vo­rit til at vin­de mester­ska­bet . Og hol­det har al­le­re­de nu et for­spring, der gi­ver al­le mu­lig­he­der for at kon­trol­le­re tin­ge­ne i mål. HVIS DER ER no­gen, der kan mær­ke, at fe­ri­en er slut, er det selv­føl­ge­lig FC Midtjyl­land, der har stå­et i to kam­pe mod Uni­ted, en mod AaB og nu alt­så FCK.

Der er sta­dig mas­ser af skind på midtjy­der­nes næ­ser eft er det he­le, og hol­det har set fy­sisk ve­lud­ru­stet ud, og trup­pen er i or­den, når man har Marcos Ureña og Da­ni­el Roy­er helt ude af den til en kamp mod AaB. Men man­da­gens kamp vi­ste, at Kad­lec ik­ke er fuldt in­te­gre­ret end­nu, og at Pio­ne Si­sto sta­dig for­svin­der ud af nog­le kam­pe.

Frem for alt bli­ver vi ved med at se Jess Thorup skift e på den for­re­ste an­gri­ber­po­si­tion. I de tre be­ty­den­de kam­pe, hol­det har haft , er han be­gyndt med Pu­sic in­de mod Uni­ted hjem­me, Ureña mod Uni­ted ude og Onu­a­chu mod AaB hjem­me.

Jeg vil­le, hvis jeg var Thorup, sat­se ho­ved­sag­ligt på en af dem. Og det vil­le væ­re Martin Pu­sic.

BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.