Magnus­sen slu stærkt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT I BAR­CE­LO­NA

Ke­vin Magnus­sen af­slut­te­de sit vin­ter­test- pro­gram med end­nu en god dag i den nye Re­nault på Circu­it de Ca­ta­lu­nya. Næ­ste gang han kø­rer er det al­vor. Med 126 om­gan­ge var han for tred­je dag i træk en af de fl it­tig­ste kø­re­re på Circu­it de Ca­ta­lu­nya uden for Bar­ce­lo­na. De 126 om­gan­ge kom i hus, selv om han mis­se­de den sid­ste ti­me på grund af en læka­ge i bi­lens kø­le­sy­stem.

På si­ne fi re test­da­ge nå­e­de Ke­vin Magnus­sen i alt 509 om­gan­ge og er der­med en af de mest vel­for­be­red­te kø­re­re til VM- pre­mi­e­ren i Au­stra­li­en om 18 da­ge.

Gårs­da­gens pro­gram in­klu­de­re­de bå­de en si­mu­le­ret løbs­di­stan­ce in­klu­siv pit- stop og en lil­le se­rie om­gan­ge i kva­li­fi ka­tions- trim med su­per- soft - dæk. Her im­po­ne­re­de dan­ske­ren ved at sæt­te da­gens tred­je­bed­ste tid, 7/ 10 se­kund eft er da­gens hur­tig­ste mand, Valt­te­ri Bot­tas i Wil­li­ams- Mer­ce­des ( og­så på su­per- soft - dæk).

» Det er svært at si­ge, hvor vi vil lig­ge i fel­tet i Au­stra­li­en, men jeg tror, vi vil væ­re for­an Ma­nor og Hass, no­gen­lun­de jævn­byr­di­ge med Sau­ber og McLa­ren og lidt ef­ter For­ce In­dia, « sag­de Magnus­sen eft er te­sten. Magnus­sen er klar Han nå­e­de og­så at få skær­pet sit nær­kamps- in­stinkt, da han un­der sin løbs- si­mu­la­tion fan­ge­de og over­ha­le­de Ser­gio Pe­rez ( For­ce In­dia).

TORS­DAG 3. MARTS 2016 Det bli­ver fedt igen at la­ve en rig­tig For­mel 1- start, kæm­pe om po­si­tio­ner i før­ste sving, gen­nem­fø­re pit- stop og så vi­de­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.