Ut­te­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 3. MARTS 2016

» Det var godt at få af­prø­vet, hvor­dan bi­len op­fø­rer sig, når man lig­ger tæt bag en an­den kø­rer, « for­kla­re­de dan­ske­ren om sin dyst med Pe­rez.

» Vi har lært rig­tig me­get på mi­ne fi re test­da­ge, men i For­mel 1 vil man he­le ti­den ger­ne læ­re me­re. Der­for fø­ler man sig al­drig helt klar, men jeg sy­nes nu, at vi er godt for­be­red­te til det før­ste løb. Og jeg glæ­der mig. Det bli­ver fedt igen at la­ve en rig­tig For­mel 1- start, kæm­pe om po­si­tio­ner i før­ste sving, gen­nem­fø­re pit- stop og så vi­de­re. Jeg er klar. « Re­k­la­me­op­ta­gel­ser For­mel 1- te­sten fort­sæt­ter i dag og i mor­gen, hvor Ke­vin Magnus­sens team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer skal kø­re Re­naul­ten.

Ke­vin Magnus­sen bli­ver i Bar­ce­lo­na, hvor han i de kom­men­de da­ge skal med­vir­ke i re­k­la­me­op­ta­gel­ser for sin per­son­li­ge sponsor, tøj­fi rma­et Ja­ck & Jo­nes.

» Jeg har ik­ke så me­get at gø­re på ba­nen, mens Jo­ly­on kø­rer, men man­dag ta­ger jeg til tea­mets ho­ved­kvar­ter i En­sto­ne, hvor jeg sam­men med mi­ne in­ge­ni­ø­rer skal gen­nem­gå al­le de da­ta, vi har ind­sam­let i vin­ter- tester­ne, « si­ger Magnus­sen, der ta­ger hul på sæ­so­nen i Au­stra­li­en fra 18.- 20- marts.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.