Læ­ren fra Bar­ce­lo­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SENS VIN­TER- TEST er slut. Næ­ste gang, dan­ske­ren kom­mer i Re­nault- ra­ce­ren, er fre­dag 18. april, når den of­fi ci­el­le træ­ning til sæ­son­pre­mi­e­ren be­gyn­der i Mel­bour­nes Al­bert Park. Team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer har end­nu to test­da­ge i Re­naul­ten, men jeg sy­nes godt, at man al­le­re­de nu kan dra­ge en ræk­ke kon­klu­sio­ner.

Lad væ­re med at læg­ge vægt på om­gang­sti­der­ne. De fl este er sik­kert re­el­le nok, men der er og­så nog­le, der er ’ fa­bri­ke­re­de’ til lej­lig­he­den. Der er al­tid øko­no­misk pres­se­de team, der for­sø­ger at ud­nyt­te vin­ter- tester­ne til at fi nde nye sponso­rer. Det er for­holds­vist nemt at se kon­kur­ren­ce­dyg­tig ud ved vin­ter- tester­ne, og det kan gi­ve bå­de hal­ve og he­le se­kun­der, hvis man kø­rer med om­trent tom­me tan­ke og/ el­ler på ek­stra blø­de dæk. Selv­om Pal­mer skul­le kø­re hur­ti­ge­re end Magnus­sen, si­ger det ik­ke no­get om sty rke­for­hol­det mel­lem de to Re­nault- kø­re­re. Dét bli­ver først for al­vor af­slø­ret i Mel­bour­ne HER I BAR­CE­LO­NA har de 11 team haft al­le fem ty­per tør­vej­rs­dæk til rå­dig­hed – fra de hur­tig­ste ’ ul­tra- soft ’, der kun hol­der et par om­gan­ge, til de be­ty­de­ligt lang­som­me­re men og­så lang­tids­hold­ba­re ’ hard’. Når For­mel 1- fel­tet kom­mer til­ba­ge til Circu­it de Ca­ta­lu­nya ved det span­ske grand­prix i maj, vil ’ ul­tra- soft ’ slet ik­ke bli­ve til­budt, for ba­nen uden for Bar­ce­lo­na er på grund af si­ne lan­ge, hur­ti­ge kur­ver kendt som en dæk- dræ­ber. Er­fa­ring med de blø­de­ste dæk på Circu­it de Ca­ta­lu­nya er alt­så ir­re­le­vant – i hvert fald i for­hold til det kom­men­de løb på ba­nen. Men de op­nå­e­de test- ti­der kan væ­re yderst re­le­van­te, hvis et team vil gø­re sig lidt læk­ker over for en po­ten­ti­el sponsor el­ler in­ve­stor.

Jeg vil ik­ke pe­ge fi ngre, men for ek­sem­pel de ti­der, som For­ce In­dia sat­te i sid­ste uge, ser lidt lu­ske­de ud. Den me­xi­can­ske de­butant, Alonso Celis, sat­te im­po­ne­ren­de ti­der – på blø­de dæk. Og Ni­co Hül­ken­berg sat­te – og­så på blø­de dæk – ugens næst­bed­ste tid. Et par da­ge eft er var der ro­ke­rin­ger i ejer­kred­sen bag det øko­no­misk pres­se­de team, og der blev ind­gå­et en ny, be­ty­de­ligt bed­re sponsoraft ale. En til­fæl­dig­hed? Må­ske…

Re­sul­ta­ter­ne fra den før­ste testu­ge an­ty­de­de, at Mer­ce­des vil­le kom­me un­der pres i år. Det vil de må­ske, men ty­sker­ne er så selvsik­re, at de ik­ke be­hø­ver at ’ fa­bri­ke­re’ om­gang­sti­der. De brug­te slet ik­ke de blø­de­ste dæk i før­ste testu­ge og kon­cen­tre­re­de sig i ste­det om at fi ne- tu­ne den nye 2016- mo­del. Først når Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg får sam­me dæk og ben­zin­mæng­de som kon­kur­ren­ter­ne, ser vi ty­sker­nes san­de styr­ke. Jeg tror, det bli­ver et al­vor­ligt wa­keupcall til Fer­ra­ri og co. JEG VIL IK­KE bli­ve over­ra­sket, hvis Jo­ly­on Pal­mer slut­ter te­sten som hur­tig­ste Re­nault­kø­rer. R. E.- 16 mo­del­len er sta­dig så ny, at den bli­ver hur­ti­ge­re dag for dag. Sam­ti­dig har test- og ud­vik­lings­pro­gram­met væ­ret så eff ek­tivt, at tea­met i de sid­ste ti­mer af vin­ter- te­sten må­ske fi nder tid til at af­prø­ve bi­len på de blø­de­ste dæk ( der først skal bru­ge i en grand­prix- we­e­kend i Mo­na­co i slut­nin­gen af maj). En ’ ud­vik­let’ Re­nault med de blø­de­ste dæk ( og om­trent tom­me tan­ke?) vil væ­re op­ti­ma­le for­hold for Pal­mer til at an­gri­be Magnus­sens tid.

Men selv­om Pal­mer skul­le kø­re hur­ti­ge­re end Magnus­sen, si­ger det ik­ke no­get om styr­ke­for­hol­det mel­lem de to Re­nault- kø­re­re. Dét bli­ver først for al­vor af­slø­ret i Mel­bour­ne, hvor Magnus­sen og Pal­mer for før­ste gang kø­rer på sam­me tid og un­der sam­me for­hold.

Skønt at test- sæ­so­nen snart er slut. I Mel­bour­ne be­gyn­der den vir­ke­li­ge For­mel 1- ver­den.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.